Verslag vergaderingen Wijkgroep

CONCEPT

Plaats:                  Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum:                 9 november 2021
Tijd:                       19:30-21:00

1. Frans opent het overleg om 19:30uur en heet iedereen welkom met uitleg van de huisregels Covid-19.
Geen aanvullende agendapunten

2. Aanwezig/afwezigheidsberichten
Aanwezig: Frans B., Jan B., Vincent B., Lisette B., Renee vB., Irene H., Rik J., Anita T.
Afwezigheidsbericht ontvangen van: Herke vB., Anita vdE., Karel F., Joop H., Tiny vdK., Hans K.,
Peter O., Gerrit vdP., Els V., Marjolein vdW.
Gast: Ineke A., Frans vO.

3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
Geen

4. Bijpraten wijkgroep over:

  1. woonwijk “Binnenduin”:
   De opening sportkooi wordt woensdag 10 november bewust in klein comité gevierd,
   Rob Stapersma  is niet aanwezig; prangende punten omtrent voortgang Binnenduin worden in klein comité op verzoek van Rob S. (PL binnenduin) op 11 november besproken met Frans en Renée namens de Wijkgroep Westertuinen-Waranda. Er volgt een apart verslag daarvan.- herinrichting wijk Warande: zie punt 9.

5. Welzijn / Zorg / Veiligheid:

  1. over de wijk van en naar de politie: kennismaking en uitwisseling met G. van der Pijl (politie Kennemerland) is verplaatst naar (vermoedelijk) januari: Reactie op de vraag “welke informatie en verwachtingen het wijkplatform (daadwerkelijk) wil hebben van de wijkagent” is enerzijds kennismaking en anderzijds het hebben over veiligheidsgevoel (hangjongeren tezamen met Criminaliteit en drugshandel (Ganzenvijver , parkeerplaats Westerhoutplein)), inbraak meldingen en verkeersgedrag/snelheidsmetingen in het licht van de vele snelheidsovertredingen op diverse locaties (genoemd zijn Warande, Zeestraat, Bankenlaan richting begraafplaats).6.Veiligheid/verkeer
   1. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois (LvB): heeft geleid tot verwerken in plan herinrichting wijk Warande; Frans heeft samen met de verkeersdeskundige nogmaals enkele situaties ter plaatse bezocht. Binnen het plan Herinrichting Wijk Warande (verwacht in 2022-2025) worden de aangepaste verkeersmaatregelen definitief ingevoerd. Zie ook punt 9a.
   2. Oversteek Plesmanweg bij Gladiolenlaan en aanpassing Plesmanweg tussen rotonde Lunetten en Alkmaarseweg; status is zoals door projectleider aan Frans B. gemeld, te weten het wachten is op het maken van een start-notitie met keuzes/opties: “eenvoudig onderhoud plegen, of uitgebreider renoveren, of zelfs mét rotonde Plesmanweg-Wijk aan Duinerweg-Kuikensweg””; Management en college moeten dan daarop reageren en keuzes maken.

De slechte staat van de rijweg (boomwortels) en de noodzakelijke extra waterberging vraagt om een herinrichting van de Plesmanweg. Vincent geeft aan dit als Wijkgroep onder de aandacht van de verkeersdeskundige (Klaas Dekkers) te brengen. Frans zal dit melden (Aktie Frans)

 1. Knip Alkmaarseweg-noord: is reeds aangebracht en de evaluatie is positief er is geen toename van sluipverkeer waargenomen. Wel is er een toename van verkeersactiviteit op de Plesmanweg. Ter verbetering van de voetgangers- en fietsersovergang Gladiolenlaan zijn snelheid remmende maatregelen in de vorm van drempels aangebracht op de oversteek). Gevolg is meer verkeersgeluid (remmen/accelereren) (zie punt 6b).
 2. Doorfietsroute:
  1. Voorlopig Ontwerp is besproken; diverse knelpunten w.o. te smalle parkeervakken Warande (gevaar autodeur over fietspad is gevaarlijk) en de toekomstige onveilige voetoversteekplaatsen (w.o. op- en afritten bij oversteken voor kinderwagens en rolstoelen?) worden besproken. Frans B. geeft aan dat een betere oplossing mogelijk is als de rijbaan op Warande westelijker wordt opgeschoven, hiermee komt meer ruimte voor bredere parkeervakken en kunnen de fietspaden meer in een rechte lijn worden uitgevoerd. Vergadering vraagt of het plan in fase wordt uitgevoerd? Dit is niet duidelijk, Frans B. zal de reactie van de wijkgroep opstellen (Aktie Frans).
  2. Gevolgen van aanpassen busroutes voor rotonde Zeestraat: zijn besproken.
 3. Warande:
  1. Asfalteren is uitgevoerd en de rijweg is hiermee duidelijk verbeterd.
  2. Aanvraag Snelheid metingen (Tiny); Vincent stelt: eerst meten, dan pas verdere akties

Op dit moment wordt de snelheidsmeting uitgevoerd bij de ingang van het Binnenduin op de Annie  Palmenlaan.

 

 1. Reinheid en Groenvoorzieningen
  1. Plaatsen groot vuil naast container: status brief naar gemeente
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken; Geen bijzonderheden.
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan): klankbordgroep noord en klankbordgroep zuid (bewoners, schoolhoofden, verkeersgroep scholen Laan van Blois) zijn elk in gesprek met de Gemeente. De Gemeente evalueert de zienswijze, Frans presenteert enkele punten uit het verbeter plan. Jan B. vindt dat er zo weinig mogelijk bomen gekapt moeten worden. Zie ook punt 6a.

Frans meldt verder dat er nog geen terugmelding is geweest naar de 2 klankbordgroepen die hierbij betrokken waren. Vincent geeft aan dat plan Herinrichting Wijk Warande in de pen zit. Voor het eind van dit jaar (2021) is de verwachting van Vincent dat er een definitief plan klaar is. Hoe het definitieve plan gecommuniceerd wordt is niet duidelijk.

 1. Milieu & Gezondheid
  1. Terugkoppeling uit Burentafel Tata Steel: Frans meldt dat Tata Steel de Road Map plannen versneld gaat uitvoeren. Dit betekent een versnelde transitie van kolen naar waterstof in 2030. De klachten over geur en stank zijn verminderd na genomen maatregelen bij de Kooks fabrieken.
  2. Net op Zee (Frans):
   1. stand van zaken werk in park Westerhout; is toegelicht.
   2. aan klankbordgroep bouw is gemeld: werk in park Westerhout wordt binnenkort hervat voor het trekken van de kabels en het aanbrengen van de mof (kabelverbinding),en in Velsen-Noord wordt met kapplan in januari 2022 gestart.
  3. SLA = Schone Lucht Akkoord; verwezen wordt naar de site van de gemeente Beverwijk, is in procedure.
 1. Vaststellen verslag van vergadering op 14sep21

Aanwezige zijn unaniem akkoord. Verslag staat op de web site.

https://www.westbeverwijk.nl/wijkgroep-w-w

 

 1. Actielijst
 2. PR & Communicatie
  1. Concept-brief voor versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming, het betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
 • Anita meldt dat verkeersafzettingen midden op de weg/fietspad een gevaar opleveren. Vincent geeft aan dat de Firma Stam kabelwerk heeft uitgevoerd en dat men klachten via de Fixi app kan melden. Vanaf 1 oktober is de Fixi app het alternatief voor Verbeterbuurt meldingen in Beverwijk. Frans B. vraagt aan Vincent B. waarom van de kabelwerkzaamheden geen melding is verschenen. Vincent pakt dit op.
 • Frans B. meldt dat de busroutes worden gewijzigd: volg de berichten hierover in de krant. Hij presenteert kort hoe de nieuwe busroutes in Beverwijk gaan.
  1. Mededelingen geen
  2. Agendapunten voor vergadering op 11jan22
  3. Vergaderrooster 2022: 11jan, 8mrt, 10mei, 13sep, 8nov
 1. Sluiting om 21:20 uur

————————————————————-

In verband met de covid maatregelen hebben 2 afgevaardigden van de wijkgroep een gesprek met de gemeente gehad

Verslag overleg Wijkgroep WestertuinenWarande en Gemeente Beverwijk over
Binnenduin


d.d. 1
1 november 2021.
Locatie:
Annie Palmenlaan informatiecentrum Binnenduin
Aanwezig:
Rob Stapersma (Projectleider binnenduin)
Frans Backus en Renee van Buren
(Wijkgroep WestertuinenWarande).

B
espreekpunten zijn:
1.
Informatie verleende omgevingsvergunning;
2.
Groenplan Annie Palmenlaan ingang Binnenduin;
3.
Status waterbeheersing binnenduin;
4.
Veiligheid voetgangers ingang Annie Palmenlaan;
5.
Opening voetbalkooi;
6.
Voortgang bouwactiviteiten zuidelijk veld.

1)
Informatie/inzage verleende omgevingsvergunningen.
De onderstaande punten 1
t/m 5 zijn met Rob doorgenomen; ze waren op 20 september 2021 als
deel van een email
door de wijkgroep naar het college van B&W gestuurd:
1.
kunt u ons de gevraagde documenten (laten) toezenden zodat wij waar nodig als
wijkgroep kunnen reageren, resp. onze zienswijze/bezwaren kunnen indienen?

2.
wij verzoeken u de termijn zodanig te verlengen dat wij de gelegenheid krijgen om te
reageren

3.
graag vernemen wij aan welk afdeling/email adres wij onze verzoeken tot digitaal
toesturen kunnen richten? Hierbij verwachten wij dan ook dat deze afdeling zijn afspraken

nakomt.

4.
kunt u een praktische werkwijze optuigen waardoor wij als wijkgroep zonder veel
belasting van u
, uw medewerkers en ons, omgevingsvergunningen makkelijk kunnen
inzien?

5.
wij verwachten de komende tijd nog meer verzoeken tot inzage van verleende
omgevingsvergunningen gezien de te verwachten bouwactiviteiten.

Uit eerder verkregen informatie
en de reactie van het College lijkt het alsof de wijkgroep en de
omwonende niet bekend
zouden zijn met te volgen procedure van bezwaar maken. Frans legt uit dat
dit onjuist is
; terinzagelegging is volgens de gemeente iets anders dan de mogelijkheid afgegeven
omgevi
ngsvergunningen 6 weken in te zien en daar op te reageren, en dat was bij de wijkgroep
bekend.
Spraakverwarring is ontstaan over ”terinzagelegging” en “in te zien”. Na enig doorvragen
blijkt dat Rob inziet dat het bij de omwonenden
gaat om inzage van de verleende
omgevings
vergunningen om inzicht te krijgen wie waar gaat/laat bouwen en hoe. Met deze
informatie
kunnen de omwonenden mogelijk tijdig bezwaar aantekenen bij de bouwer en of
toekomstige bewoner
en hun aansprakelijk stellen voor mogelijke schade, o.a. met betrekking tot de
aanleg van de fundering (boren, heien, of ….). Verder is gesproken over richtlijnen voor heien, een

nul
meting, trillingsmetingen e.d.
Rob geeft aan dat alle te realiseren woningen in het
Binnenduingebied worden getoetst aan het
oorspronkelijke bestemmingsplan. Alle verleende
omgevingsvergunningen voldoen hieraan. Rob
meldt: juridisch is een aannemer vrij in de keuze van de uitvoeringsvorm, maar hij mag geen schade

e.d. veroorzaken bij derden.

Voor
kavel 4 is een afwijking van het bestemmingsplan in procedure geweest (kleine correctie); deze
l
ag toen ter inzage op het gemeentehuis.
Rob
zal nagaan welke informatie tijdig ter inzage van de verleende bouwvergunning kan worden
geleverd
, koppelt terug (als boodschapper van de reactie van het college) naar het college over de
spraakverwarring en informeert de Wijkgroep. Rob meldt verder dat bij eventuele bezwaren tegen de
verleende
omgevingsvergunning dit bij het kanton gerecht in Haarlem moet worden ingebracht.

2)
Groenplan Annie Palmenlaan bij ingang Binnenduin.
Het groenplan
/groenstrook is gereed en is aanbesteed. Het groenplan is ter inzage in het
in
formatiecentrum Binnenduin. 1 december start de firma Krinkels met groenaanplant. Rob stuurt
het groenplan per mail
naar de Wijkgroep Westertuinen.
Op verzoek van de Wijkgroep komt er l
angs de woning van de Aardbeiencroft en de beek een
groenstrook met
knotwilgen. Tevens is een olifanten paadje voorzien langs de beek. Rob heeft HHNK
voorgesteld dit gelijktijdig op te pakken en HHNK gevraagd
, omdat de beschoeiing van hen is,
hiervoor budget vrij te maken
voor het opknappen van de in slechte staat verkerende beschoeiing
aldaar
. Rob heeft toegezegd de Wijkgroep hierover te informeren.

3)
Status waterbeheersing Binnenduin.
Voor de waterbeheersing
zijn een drietal stuwen in het Binnenduin gebied geplaatst (bij de Banne,
tussen de vijvers aan de Laan van Blois en onder de doorloop onder de Bankenlaan hoek

Aardbeiencroft)
. Het HHNK is verantwoordelijk voor het inregelen van de stuwen. De Wijkgroep
mel
dt dat de waterloop langs de Bankenlaan en de waterloop van de beek langs de Aardbeiencroft
niet in orde is.
Rob heeft dit ook geconstateerd en heeft ook geen idee waardoor dit komt en hij zal
met HHNK contact opneme
n, en zal de Wijkgroep hierover informeren. Ook stuurt hij de laatste versie
van het plan naar de Wijkgroep


4)
Veiligheid voetgangers Annie Palmenlaan.
De veiligheid voor voetgangers
bij de ingang van Binnenduin ontbreekt. Hierdoor moeten
voetgangers, wandelwagens en kleine kinderen op de rijbaan
lopen. Frans heeft hierover contact
gehad met de wijkagent en ook hij sprak van een zeer onveilige situatie.
Deze onveilige situatie zal,
met
in verwachting van het toenemen van bouwactiviteiten in het zuidelijk veld, indien er niks
gebeurt, tot het einde
van het project zo blijven (december 2024).
De Wijkgroep heeft Rob gevraagd om
gedurende de bouw een veiliger oplossing te creëren voor
voetgangers.
Rob zal contact opnemen met verkeersveiligheidsfunctionaris en de Wijkgroep
informe
ren over de voorgenomen oplossing.
Rob
wil graag een volgend Wijkgroep overleg bijwonen. Frans stuurt een uitnodiging.

5)
Opening voetbalkooi.
De opening van de voetbalkooi is
, op 10nov2021, bewust in klein comité (wegens covid beperkingen)
uitgevoerd. De jeugd
igen en ook de school gaan nu de voetbalkooi gebruiken. De voetbalkooi gaat
niet op slot
vanuit zijde Binnenduin. De kooi gaat wel op slot vanaf de zijde Montessorischool..

6)
Voortgang bouw en geruchten aangaande uitstel vrijgeven vergunningen voor zuidelijk
deel.

Een deel v
an de kavels in het zuidelijk veld, nu in gebruik bij Arisz, komt januari 2022 in bezit van de
Gemeente.
Deze kavels zijn al reeds verkocht. In 2022 worden deze kavels, evenals diverse andere
kavels, overgedragen aan de kopers.

Nadat de bouwrijp werkzaa
mheden gereed zijn, zal de parkeer gelegenheid achter de Zeestraat
gerealiseerd worden
(bouwverkeer blijft via entree Binnenduin vanuit de Plantage). Het
parkeerterrein
zal na de aanleg voorlopig alleen vanuit de Baljuwslaan te bereiken zijn voor
gemotoris
eerd verkeer. (Brom)fietsers kunnen zeer waarschijnlijk wel gebruik maken van de
doorgang.

Rob meldt dat Dura Ver
meer voornemens is om in juni 2022 te starten met de bouw (duur een kleine
2 jaar), werkend vanaf de Annie Palmenlaan zuidwaarts, eerst grond
gebonden woningen, daarna
appartementen
. Verder is nog niet duidelijk wanneer Nelis gaat starten met de bouw van de
appartementen. Wel zijn
met Nelis afspraken gemaakt over aanvoer van bouwmaterialen.

 

Verslag Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                  Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum:                 14 september 2021
Tijd:                       19:30-21:00

 1. Opening, huisregels Covid-19 en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidberichten
  Aanwezig: FB/JB/RvB/JH/HK/AT/EV
  Afbericht: HvB/VB/AvdE/KF/IH/RJ/TvdK/PO/GvdP/PPR/
  Afwezig: LB/MvdW
  Gast: IA
 3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
  Geen input.
 4. Bijpraten wijkgroep over:
  1. woonwijk “Binnenduin”: R. Stapersma (projectleider gemeente Beverwijk) levert schriftelijk informatie aan: activiteiten, planningen, “incidenten”, bouwplannen van Nelis en Dura Vermeer en anderen, wegen en wateren, waterbeheersing, groenplan, verkeersveiligheid, vragen, : zie aanhangsel bij dit verslag. Ontbrekend: waterbeheersing (zie rondvraag), groenplan strook naast Annie Palmenlaan nabij Laan van Blois.
   Hans geeft aan dat de bouw nu rustig verloopt.
   Het is voor ons (o.a. Hans, Peter, Frans) moeilijk om aan informatie te komen over wat er gebouwd gaat worden in Binnenduin: wie heeft welke kavel, welke aannemer bouwt, etc. Op emails om toezending van ter inzage liggende omgevingsvergunningen (gemeente wil geen bezoekers in stadhuis) wordt de laatste tijd niet meer gereageerd. Informatie is voor ons van belang o.a. vanwege heien, boren, etc.(Actie Frans naar gemeente).
   Hans heeft met zijn bewonersblok een document opgesteld voor de aansprakelijkheid voor schade aan hun woningen als gevolg van bouwwerkzaamheden in Binnenduin.
 1. herinrichting wijk Warande:
  Begin 2020 heeft de gemeente de bewoners gevraagd hun ideeën, wensen, etc. bekend te maken. Op basis daarvan is een Voorlopig Ontwerp gemaakt en in juni 2021 in de inspraak gegaan. Ook konden bewoners zich aanmelden voor klankbordgroepen die in september zullen vergaderen. Informatie is ook op de website van de gemeente te vinden.
 2. Schriftelijk is door K. Dekkers (projectleider gemeente Beverwijk) informatie aangeleverd: proces, status, etc.:
 • er zijn 74 reacties ontvangen en nog 32 via het reactieformulier op het Voorlopig Ontwerp
 • voor 21 en 28sep21 zijn klankbordgroep-bijeenkomsten gepland voor noord resp. zuid
 • informatie wordt verwerkt
 • daarna mogelijk nog een participatie-ronde nodig
 • Voorlopig Ontwerp wordt omgevormd naar Definitief Ontwerp: streven is eind van het jaar
 • Uitvoering gepland voor 2022 t/m 2024
 1. Welzijn / Zorg / Veiligheid:
  1. over de wijk van en naar de politie: kennismaking en uitwisseling met G. van der Pijl (politie Kennemerland) is verplaatst naar november vanwege vakantie van betrokkene
 1. Veiligheid/verkeer
  1. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois: ervaringen/bevindingen met op proef wijzigen verkeerscirculatie worden opgenomen in project herinrichting wijk Warande (zie 4c). Opmerkingen uit de wijkgroep:
 • verkeerstelling kruispunt Zonnebloemlaan-Warande (met camera’s) is in laatste schoolweek vóór de grote vakantie gedaan, terwijl de scholen toen afwijkende roosters draaiden of al deels leeg waren. Na opmerkingen daarover van uit de wijkgroep naar gemeente wordt de proef opnieuw gedaan in de tweede schoolweek na de vakantie (overleg over tijdstip geweest met scholen).
 • Ook rond de Sparkel (voorheen Kraaienest) komt eenrichting-verkeer.
 • Er rijdt regelmatig verkeer tegen de één-richting in over de Laan van Blois (nabij Seringenhof en ook nabij Plantage)
  1. Oversteek Plesmanweg bij Gladiolenlaan en aanpassing Plesmanweg tussen rotonde Lunetten en Alkmaarseweg: status. Els meldt haar bevindingen. De wijkgroep gaat navraag doen bij de (vermoedelijke) projectleider bij de gemeente; de huidige situatie is gevaarlijk, er wordt nog steeds hard gereden, drempel werkt niet echt goed, levert lawaai op, etc. (Aktie Frans)
  2. Knip Alkmaarseweg-noord: de wijkgroep heeft geen berichten ontvangen en geconstateerd dat hij gerealiseerd is.
  3. Doorfietsroute: Westerhoutweg, Westerhoutplein, rotonde Zeestraat, Warande, Wijk aan Duinerweg, en verder: bekend is dat de Westerhoutweg omgebouwd wordt in de periode september-december en dat de rotonde in het tweede kwartaal 2022 gerealiseerd wordt. De Fietsersbond heeft overleg met de projectleider gehad over het eerste ontwerp voor het trajectdeel Rozenlaan-Westerlaan. Zie ook 6a. Wordt vervolgd.
 1. Reinheid en Groenvoorzieningen
  1. Plaatsen groot vuil naast container: status brief naar gemeente
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken:
   • Ingekomen: div. documenten m.b.t. Net op Zee (zoals Nieuwsbrieven, klankbordgroep voor boor-werkterreinen park Westerhout en Holland op zijn Smalst, Geluidsmetingen LFG), Burentafel Tata Steel (zoals verslagen en presentaties, Road Map, Road Map plus), Luchtkwaliteit IJmond (o.a. van gemeente, provincie, ministerie en RIVM), Herinrichting Wijk Warande, (werk aan) Doorfietsroute
   • Uitgestuurd: “Zienswijzen op ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van het project Hollandse Kust (west Beta) zoals ter inzage gelegd op 28 mei 2021”, documenten (zoals zienswijze, reactie, correspondentie, e.d.) van werkgroep verkeer scholen Laan van Blois met betrekking tot voorstellen Herinrichting wijk Warande
    Deze stukken zijn aan de leden en vaste gasten toegezonden en deels op de website geplaatst dan wel te raadplegen op de websites van de bronnen.
 1. Ruimtelijke ordening
  1. Herinrichting gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan: zie 4
 1. Milieu & Gezondheid
  1. IJmond-burentafel, Road Map Tata Steel, Road Map Plus Tata Steel, Plannen CO2-reductie van Tata Steel en project Zeester (via waterstof): wijkgroep is bijgepraat door Frans
  2. “Programma Tata Steel 2020-2050” (opgesteld door IJmond-gemeentes en provincie, besproken in Haarlem en gemeentes in najaar 2020): status (Frans)
  3. RIVM-rapport over deposities stoffen: status (Frans)
  4. Net op Zee (Frans):
   • stand van zaken: infocentrum Net op Zee is geopend, website geeft veel informatie, periodiek verschijnt een nieuwsbrief die verspreid wordt in de wijkgroep
   • klankbordgroep geluid: eerste nulmeting was in najaar 2020, en tweede nulmeting in voorjaar 2021. Rapporten zijn besproken, commentaar is verwerkt en beschikbaar.
   • klankbordgroep bouw: Renée, Anita en Frans zitten namens de wijkgroep in de klankbordgroep voor werkterreinen park Westerhout en Holland op zijn Smalst. Hebben goed overleg met TenneT en aannemer, problemen worden snel opgepakt, inbreng lokale kennis wordt gewaardeerd en goed verwerkt. Buizen voor de kabels tussen Holland op zijn Smalst en trafostation zijn geplaatst. Kabels trekken komt pas later. Buizen oostwaarts zijn vertraagd door technische akkefietjes rond Velsertraverse en  Nadruk bouw ligt nu op het strand.
   • De wijkgroep heeft een “Zienswijzen op ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van het project Hollandse Kust (west Beta) zoals ter inzage gelegd op 28 mei 2021” ingediend, vooral gericht op mogelijke geluidsoverlast als gevolg van de uitbreiding van het trafostation (zoals trafo 5 en 6 en bijbehorende andere geluidsbronnen).
  5. Beverwijk Aardgasvrij en Transitie Warmte (Frans) en RES: zie Gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst en Provincie voor laatste stand van zaken
  6. Hollandse Luchten (fijnstofmeting); Frans meldt dat dat de metingen in de IJmond doorlopen en het wachten is op de evaluatie (trekker is de Provincie).
 2. Vaststellen verslag van vorige vergaderingen : pm
 3. Actielijst
 4. PR & Communicatie
  1. Concept-brief voor versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming, het betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
 • Renée meldt dat de stoep langs de Annie Palmenlaan niet aanwezig is. Dit is met name gevaarlijk voor voetgangers met kleine kinderen en wandelwagens en voor de rollators en scootmobiel gebruikers. De wijkgroep vindt de situatie voor voetgangers bij de ingang van Binnenduin inderdaad niet veilig: voetpad of tijdelijk stoep gewenst langs Annie Palmenlaan.
 • Renée stelt voor iemand van Milieuzaken uit de Provincie uit te nodigen. Dit gezien de huidige berichtgeving omtrent stof emissies ed. en het gemis aan juiste wetgeving met handhaving.
 • Anita meldt stand van zaken over de klachten m.b.t. de te hoge snelheid op de Zeestraat: handtekeningen aan gemeente overhandigd, maar gemeente neemt geen actie anders dan alleen toezegging voor plaatsen extra 50 km-bord. Door de omwonenden is daarbij ook gewezen op de gevaarlijk situatie fietsers op hoek Zeestraat-Creutzberglaan: slecht zicht op 2-richtingen fietsers, (bijna-)aanrijdingen met name in de zomerperiode.
 • Renée: Er is een stuw tussen de vijvers bij Laan van Blois geplaatst. De gehele waterloop gebied van Binnenduin is nog niet gereed. Wanneer is dit gereed en kunnen wij starten met het monitoren van de waterloop in ons gebied?
  1. Mededelingen
   Frans meldt dat de onkosten van de wijkgroep over 2020  zoals gedeclareerd door de gemeente zijn vergoed (vergaderkosten, website, e.d.).
   Agendapunten voor vergadering op 9nov21: p.m.
   Vergaderrooster 2022: in principe op tweede dinsdag van de oneven maand uitgezonderd juli
 1. Sluiting

 

Aanhangsel bij punt4, aangeleverd door R. Stapersma, projectleider Binnenduin

Ontwikkeling woningbouw
Succesvolle verkoop Vrije kavels
De verkoop van de vrije kavels in het Zuidelijk Veld is gestart nadat de gemeente de benodigde gronden in haar bezit had. De verkoop is in 3 fases gegaan: De eerste fase in oktober 2020 en is succesvol verlopen, er zijn 18 kavels verkocht. In maart 2021 is de verkoop van de 2e fase van start gegaan en zijn er 11 kavels verkocht. Binnenkort worden de 2 kavels aangeboden die in de 1e en 2e fase niet verkocht zijn, dit zijn kavelnummer 15 en 30.
De laatste 3 kavels, met kavelnummer 32, 34 en 36, worden later  te koop aangeboden. Dit staat geplant voor de 1e helft van 2024. Zie www.smaakmakerbeverwijk.nl voor informatie hierover.
Door de verkoop en de diverse verleende omgevingsvergunningen van de kavels, vinden er in de komende tijd meer bouwactiviteiten plaats. Daarnaast zijn de eerste woning al  opgeleverd.

Projectontwikkeling Middenveld 

 1. Nelis
  De bouw van 12 luxe geschakelde woningen aan de Hoge en Lage Vierschaar door C. Nelis is gereed. De woningen zijn in juni 2021 opgeleverd.De omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan de Seringenhof is verleend.
  Het is nog niet bekend wanneer de bouw van dit appartementencomplex gaat starten.
  2. Dura Vermeer
  Door Dura Vermeer wordt het plan ‘de Fruitmeester’ uitgewerkt. Hierin worden 54 woningen ontworpen, verdeeld over 5 locaties in het Middenveld:
  De Hoge en Lage Vierschaar (de Erven);
  De Ambachtsheer (de Pluktuin, 2 typen);
  De Ab Geldermanshof (de Boomgaard);
  Langs de Annie Palmenlaan (de Kassen);

In het vierde kwartaal van dit jaar start de verkoop van deze woningen door de projectontwikkelaar. Voor meer informatie zie www.nieuwbouw-defruitmeester.nl
De bouw van deze woningen start vermoedelijk in het tweede kwartaal van 2022.

Particulier bouw
De bouw van de twee onder-een-kap woningen aan de Creutzberglaan 26 en 26a is afgerond.

Inrichting openbare ruimte

Binnenduin Noord
In Binnenduin Noord worden momenteel de bestaande grasparkeervakken vervangen door gebakken klinkers zoals dat ook verder in Binnenduin Noord is toegepast. Daarnaast wordt op het fietspad een slijtlaag aangebracht en vinden er herstelwerkzaamheden aan de bestrating en trottoirs plaats. Bij het doorgaande fietspad naar de Lunetten wordt een extra afvalbak geplaats voor hondenpoep.

Middenveld
De woningen aan de Hoge en Lage Vierschaar die gebouwd zijn door C. Nelis zijn af. Vanaf eind september wordt de definitieve bestrating en het groen bij deze woningen aangelegd. Aan de zuidzijde van de woningen wordt een betonplatenbaan, zoals deze nu ook op andere plekken in de wijk liggen, aangelegd. In de toekomst zal deze tijdelijke betonplatenbaan gebruikt worden als ontsluiting van de Hoge en Lage Vierschaar op het moment dat Dura Vermeer de andere woningen van de Hoge en Lage Vierschaar bouwt.
In het najaar worden de bouwwegen van de Ab Geldermanshof en de Ambachtsheer aangelegd.

Zuidelijk veld
Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de laatste stukken grond in het Zuidelijk veld terug in bezit. Vanaf dit moment kunnen we verder gaan met het bouwrijp maken van het laatste stuk van dit plandeel. Dat gebeurt volgens het bestemmingsplan en het Definitief Ontwerp openbare ruimte. Aannemingsbedrijf Germieco zal de riolering en de bouwweg aanleggen en aansluiten op de Baljuwslaan. Tevens legt Germieco het laatste gedeelte van de watergang aan de kant van de Brederodelaan aan. Zij brengen ook de grond van de woningbouwkavels en de openbare ruimte op de juiste hoogte en worden de laatste stukken grond voor de grondaankoop voor de bewoners rondom Binnenduin gereed gemaakt.

Parkeerterrein Binnenduin
Wanneer de bouwrijp werkzaamheden klaar zijn zal het parkeerterrein aan de achterzijde van Zeestraat 237 – 241 in definitieve vorm aangelegd worden door Heijmans Infra N.V.. Dit staat gepland voor  het 2e kwartaal van 2022. Dit parkeerterrein is te bereiken via de Baljuwslaan. Voor gemotoriseerd verkeer vanuit Binnenduin is het parkeerterrein niet bereikbaar. Doorgaand gemotoriseerd verkeer naar de Baljuwslaan is nog niet mogelijk.
De aansluiting met de Creutzberglaan voor fietsers en het parkeerterrein nabij Creutzberglaan nummer 10 wordt in 2024 gerealiseerd.
Parkeerterrein Creutzberglaan
Het parkeerterrein nabij Creutzberglaan nummer 28 is door aannemingsbedrijf Heijmans Infra N.V. uitgevoerd. Hierdoor zijn 10 parkeerplaatsen in definitieve vorm aangelegd. Het trottoir is hersteld en de toegang naar Binnenduin is verwijderd.

Groeninrichting
Binnenduin krijgt steeds meer het uiterlijk van een woonwijk. Met de definitieve aangebrachte bestrating in de Marco Bakkerstraat, Annie Palmenlaan, Jan van der Schoorstraat en Rita Hovinkstraat wordt het definitieve groen in deze straten aangebracht. De gemeente is nu bezig met het selecteren van een groenaannemer, deze zal tot en met het einde van het project het nieuwe groen aanleggen en onderhouden. In het najaar van 2021 wordt het definitieve groen geplant in bovenstaande straten en wordt het groen bij de entree van Binnenduin vanuit de Plantage aangebracht.

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten