Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich te melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl
De vergaderdata in 2022 zijn de volgende dinsdagen om 19:30:
13 september
8 november
——————————————————

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande
Plaats: Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3

Datum: 8 november 2022

Tijd: 19:30-21:00


1. Opening, huisregels Covid-19 en vaststellen agenda

2. Aanwezig/afwezigheidberichten

3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers

4. Welzijn / Zorg / Veiligheid:

i. Over de wijk van en naar de politie: kennismaking en uitwisseling met wijkagent Hartman
(opvolging van G. van der Pijl) (politie Kennemerland).

5. Presentatie door T. Schootemeijer van SBB (bouwbedrijf) over bouwplan Wijk aan Duinerweg

6. Bijpraten wijkgroep over:

i. Woonwijk “Binnenduin” (Frans via Rob Stapersma): geen aanvullend nieuws.

ii. Herinrichting wijk Warande: (Frans via Klaas Dekkers): laatste stand van zaken

iii. Herinrichting wijk Warande-werk van Liander aan elektriciteitsnet: laatste stand van zaken

iv. Bezwaren van wijkgroep tegen besluiten van de gemeente Beverwijk:

1) Hoorzitting BezwarenCommissie Beverwijk over klantaansluiting Tata Steel op
transformatorstation Tennet op 24aug22

2) Bezwaar tegen verkeersbesluit herinrichting wijk Warande

3) Nieuw corrigerend verkeersbesluit d.d. 20okt22

4) Bezwaar tegen DO herinrichting wijk Warande: ingetrokken na overleg

7. Speeltuin Gladiolenlaan en Cnossenhof

Recente geschiedenis, ervaringen, bevindingen, tekortkomingen, verbetervoorstellen en wensen,
hoe verder, etc. door D. vdOutenaar (gast)

8. Veiligheid/verkeer

i. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois:

Status brief Seringenhof en ontsluiting complex Nelis (Herke e.a.)

ii. Doorfietsroute Warande-Wijk aan Duinerweg-Plesmanweg-Kuikensweg:

Stand van zaken

9. Reinheid en Groenvoorzieningen

i. Zwerfafval opruimen: zie email van H. Bruin

ii. Onderhoud grijs

10. Algemeen

i. Ingekomen en uitgegane stukken

11. Ruimtelijke ordening

i. Herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en
Baljuwslaan): zie 6

12. Milieu & Gezondheid

i. Terugkoppeling uit en vragen voor Burentafel Tata Steel (Frans resp. allen):

a) Terugkoppeling uit Burentafel 4okt22

b) Input voor burentafel jan23

ii. Net op Zee (Frans):

a) Bezwaar tegen klantaansluiting Tata Steel

b) stand van zaken werk in park Westerhout

c) klankbordgroep bouw: werk in park Westerhout en in Velsen-Noord

d) themagroep geluid en geluidsmetingen

iii. Publicatie Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (8sep22): inloopbijeenkomsten, presentaties,
etc.

iv. Schone Luchten: nieuwe meetinstrumenten en nieuw project

v. RIVM-rapport, SLA = Schone Lucht Akkoord, GGD-rapport, etc.

vi. Energietransitie-documenten: Cluster Energie Strategie NZKG 2022 en eerste monitor regionale
energiestrategie Noord-Holland Zuid

13. Vaststellen verslag van vergadering op 13sep22

14. Actielijst

15. PR & Communicatie
16. Mededelingen / Rondvraag
i. Rondvraag

ii. Mededelingen

iii. Agendapunten voor vergadering op 10jan23

iv. Vergaderrooster 2023: 10jan, 14mrt, 9mei of 13jun, 12sep, 14nov

17. Sluiting

Reactiemogelijkheid is gesloten