Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering vanaf de Publieke Tribune punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich, vanwege organisatorische redenen en CORONA, wel te melden .
Melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl
NB: Soms kan het handig zijn om van te voren een onderwerp te melden, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

De vergaderdata van de wijkgroep in 2022 zijn (onder voorbehoud vanwege Covid) de volgende dinsdagen om 19:30:

  • 8 maart
  • 10 mei is een maand verschoven naar 14 juni
  • 13 september
  • 8 november

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande (CONCEPT)

Plaats:                  Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum:                 8 maart 2022
Tijd:                       19:30-21:00


1. Opening, huisregels Covid-19 en vaststellen agenda

2. Aanwezig/afwezigheidberichten

3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers

4. Bijpraten wijkgroep over:

   a.  woonwijk “Binnenduin” door R. Stapersma en B. vdBerg: stand van zaken, planning, HHNK,
       waterbeheersing, e.d..

   b. herinrichting wijk Warande: informatie van projectleider en nieuws sinds 9nov21 zoals
     klankbordgroepen, verkeersmaatregelen, planning.

5. Speeltuin Gladiolenlaan en Cnossenhof

Recente geschiedenis, ervaringen, bevindingen, tekortkomingen, verbetervoorstellen en wensen, hoe
verder, etc. door E. Voogt en D. vdOutenaar (gast)

6. Welzijn / Zorg / Veiligheid:

    a. over de wijk van en naar de politie: kennismaking en uitwisseling met G. van der Pijl (politie
Kennemerland) is verplaatst naar later: inventariseren “welke informatie en verwachtingen het wijkplatform
(daadwerkelijk) wil hebben van de wijkagent”

    b. Bereikbaarheid winkels Plantage

7. Veiligheid/verkeer

    a. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois: status

    b. Oversteek Plesmanweg bij Gladiolenlaan en aanpassing Plesmanweg tussen rotonde Lunetten en
Alkmaarseweg: status zoals door projectleider gemeld

    c. Doorfietsroute:

    i. Informatie van projectleider-gemeente

    d. Rotonde Zeestraat-Warande:

    i. Informatie vanuit de gemeente

8. Reinheid en Groenvoorzieningen

    a. Onderhoud grijs

9. Algemeen

   a. Ingekomen en uitgegane stukken

10. Ruimtelijke ordening

a. Herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan):
zie 4

11. Milieu & Gezondheid

    a. Terugkoppeling uit Burentafel Tata Steel (Frans)

    b. Net op Zee (Frans):

    i. stand van zaken werk in park Westerhout

    ii. klankbordgroep bouw: werk in park Westerhout en in Velsen-Noord

    c. RIVM-rapport, SLA = Schone Lucht Akkoord, etc.

12. Vaststellen verslag van vergadering op 9nov21

13. Actielijst

14. PR & Communicatie

    a. Concept-brief voor versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming, het
betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin

15. Mededelingen / Rondvraag

    a. Rondvraag

    b. Mededelingen

    c. Agendapunten voor vergadering op 10mei22

    d. Vergaderrooster 2022: 11jan, 8mrt, 10mei, 13sep, 8nov

16. Sluiting

Reactiemogelijkheid is gesloten