Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich te melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl
——————————————————

 

Agenda Wijkgroep WestBeverwijk


Plaats:   Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum: 12 maart 2024
Tijd:     19:30 – streven 21:00 uur


1. Opening en vaststellen agenda incl.
    Aanwezig/afwezigheidberichten
2. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
3. Kennis maken met (potentieel) nieuwe leden en gasten
4. Welzijn / Zorg / Veiligheid: —
5. PR & Communicatie:
a) Bespreken concept-flyer (zie email): inhoud, productie, bezorging
6. Speeltuin Gladiolenlaan (Indien aanwezig door Danny):
a) laatste nieuws/correspondentie
7. Veiligheid/verkeer
a) Reactie van wijkgroep bespreken/opstellen op Voorlopig Ontwerp “Pizza-rotonde”
b) Verkeer rond scholen Laan van Blois
c) Oversteek Gladiolenlaan-Plesmanweg
8. Ruimtelijke ordening
a) Status en planning herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen
Plantage en Baljuwslaan)
b) Bouwplan v Vuuren (Wijk aan Duinerweg): website www.wijkaanduinerweg.nl; geen nieuws
c) Bouwplan Warande hoek Plantage (vh Humanitas): geen nieuws
d) Woonwijk “Binnenduin” : zie hieronder
9. Netverzwaring Liander:
a) Stand van zaken Netverzwaring Liander in westelijk Beverwijk
10. Binnenduin:
a) Stand van zaken/planning:
    – Brug wordt op 15mrt24 geplaatst
    -Zie Nieuwsbrief Binnenduin nr. 9: https://www.woneninbinnenduin.nl/wpcontent/uploads/2023/12/Nieuwsbrief-Binnenduin-nummer-9.pdf
b) Vertrek van medewerkers aan gemeentezijde
11. Bijpraten resp. vragen uit wijkgroep beantwoorden over:
b) Net op Zee en Transformatorstation TenneT
c) Herinrichting Plantage: uitgesteld
d) Waterstofnetwerk in Noordzeekanaalgebied
e) VAWOZ 2031-2040 (Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee)
f) Heracless-Groen Staal:
12. Reinheid en Groenvoorzieningen
a) Storm Poly: informatie van gemeente
13. Algemeen
a) Ingekomen en uitgegane stukken
14. Milieu & Gezondheid: zie punt 11
15. Mededelingen / Rondvraag
a) Rondvraag en Mededelingen
b) Agendapunten voor vergadering op 14mei24 (of 11jun14????)
c) Vergaderrooster 2024: tweede dinsdag in jan, mrt, mei of jun, sep en nov24
16. Sluiting


SPAARagenda:
– Gladheidsbestrijding
  -PM: Vaststellen verslag (indien gereed)
– Overdragen beheer website: loopt (vertraagd)
– PM: Energietransitie-documenten: Cluster Energie Strategie NZKG 2022 en eerste monitor RES NH-Zuid
– Onderhoud grijs: PM en onderhoud grijs: PM
– Seringenhof

Reactiemogelijkheid is gesloten