Bouwregels Gemengde Doelen

Gemengd -GD

Binnen deze bestemming is sprake van een dubbelbestemming waarbij naast woningen ook een functie voor maatschappelijke voorzieningen is toegestaan. Voor de bebouwing zijn de kaders aangegeven. Binnen de bestemming dient te worden voorzien in de parkeerbehoefte.
Met de aanduiding “gevellijn” wordt aangegeven waar:

 1. bij de noordelijke aanduiding de (hoofd)entree voor de maatschappelijke doeleinden worden gerealiseerd;
 1. bij de zuidelijke aanduiding de oriëntatie van de woongebouwen gericht moet zijn op de bedoelde aanduiding.

Binnen de bestemming zijn nader bepalingen opgenomen met betrekking tot de situering van de maatschappelijke functies (noordzijde van het bestemmingsvlak) en de gootbouwhoogten
In de bestemmingsregeling is rekening gehouden met een gehele of gedeeltelijke functieverschuiving van maatschappelijke functies naar woonfuncties.

Gemengd -GD-

 1. Bestemmingsomschrjiving

1.1 De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke doeleinden, zoals culturele, sociale, educatieve, waaronder begrepen dagverblijven en voorzieningen voor buitenschoolse opvang, en religieuze doeleinden;
 • b. woondoeleinden;
 • c. verkeersvoorzieningen, zoals toegangswegen , fiets- en voetpaden;
 • d. parkeervoorzieningen met inachtneming van het bepaalde in lid 1.2;
 • e. (gemeenschappelijke) tuinen en groenvoorzieningen; met de daarbij behorende bouwwerken en open terreinen.

1.2 Nadere bestemmingsomschrijving

Binnen de bestemming dient te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte, waarbij:

a. ten behoeve van de te bouwen woningen dient te worden voorzien in ten minste 2 parkeerplaatsen per woning; deze parkeervoorzieningen mogen worden gerealiseerd in de vorm van gebouwde parkeervoorzieningen (parkeergarage en/of parkeerkelder binnen de gebouwen;
b. ten behoeve van de te realiseren maatschappelijke doeleinden dient te worden voorzien in ten minste 1 parkeerplaats per 75 m2 bedrijfsvloeroppervlakte;
c.de te realiseren parkeervoorzieningen mogen worden gerealiseerd als gebouwde parkeervoorzieningen al dan niet boven peil dan wel geheel of gedeeltelijk gelegen onder peil.

 1. Bouwregels

2.1 Op de in lid 1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, ten dienste van de in
lid 1.1 genoemde bestemmingen worden gebouwd, met dien verstande, dat;

 1. 1. de grondoppervlakte van de woongebouwen ten hoogste 700 m2 mag bedragen;
 1. ten minste 10 en ten hoogste 12 woningen mogen worden gebouwd;
 2. de grondoppervlakte van de gebouwen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden ten hoogste 400 m2 mag bedragen; de gebouwen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden mogen uitsluitend worden gerealiseerd in het noordelijk deel van het bestemmingsvlak;
 1. de bedrijfsvloeroppervlakte voor maatschappelijke doeleinden ten hoogste 800 m2 mag bedragen;
 1. ter plaatse van de op de kaart gegeven aanduiding “gevellijn” zal:
 2. bij de noordelijke aanduiding de (hoofd)entree voor de maatschappelijke doeleinden worden gerealiseerd;
 1. bij de zuidelijke aanduiding de oriëntatie van de woongebouwen gericht zijn op bedoelde aanduiding;

1. voor de woningen:

– de goothoogte en hoogte voor ten hoogste 100 % van de te bebouwenoppervlakte als aangegeven onder a1 niet meer mag bedragen dan 7,5 m respectievelijk 9,5 m:
– voor ten hoogste 80% van de te bebouwen oppervlakte als bedoeld onder a1 mag de goothoogte respectievelijk de hoogte niet meer bedragen dan 10,5 m respectievelijk 12 m;
– voor ten hoogste 30% van de te bebouwen oppervlakte als aangegeven
onder a1 mag de goothoogte respectievelijk de hoogte niet meer
bedragen dan 13,5 respectievelijk 15,5 m;
de gebouwen mogen worden afgedekt door een kap waarvan de dakhelling
ten hoogste 300 mag bedragen;

 1. voor de maatschappelijke doeleinden: 8 m;
 2. indien de maatschappelijke doeleinden worden gecombineerd met de
  woningen: 8 m;
  de gebouwen met een goothoogte en hoogte van 8 m, respectievelijk 10 m
  mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het zuidelijk deel van het
  bestemmingsvlak;
 1. andere bouwwerken, waaronder straatmeubilair, mogen worden gebouwd, waarbij:
 2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen ten hoogste 2,5 m mag bedragen;
 3. de hoogte van speeltoestellen ten hoogste 4 m mag bedragen.

2.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid

3.1 onder a4, b1, b3 en b4:

 1. voor de bouw van meer woningen in plaats van maatschappelijke doeleinden,
  waarbij per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlak één woning mag worden gebouwd, waarbij
  de goothoogte en hoogte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan 8 m
  respectievelijk 10 m.
 1. Gebruiksregels

3.1 Ten aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken is het bepaalde in artikel 13
(Algemene gebruiksregels) van toepassing.

 1. Nadere eisen

4.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van
de te realiseren parkeervoorzieningen.

 

Gemeente Beverwijk
Bestemmingsplan Woongebied Westelijk Beverwijk
Regels
14 mei 2009

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten