Verslag vergaderingen Wijkgroep

Verslag Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats: Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3

Datum: 14 juni 2022

Tijd: 19:30-21:00

1. Opening door Frans B.
     Geen aanvulling op de agenda.

2. Aanwezig:

      Ineke A., Frans B., Herke vB., Jan B., Vincent B., Renée vB., Karel F., Irene H., Joop H., Tiny vdK.,
Anita T.

Afbericht van:

     Lisette B., Anita vdE., Lyske H., Rik J., Hans K., Frans vO., Peter O., Peter R., Els V., Marjolein vdW.


3. Geen Input van Publieke Tribune. Gast vandaag: J. Lubbers, D. van de Outenaar


4. Bijpraten wijkgroep over:

     4a. bouw “Binnenduin”; het laatste nieuws is schriftelijk aangeleverd door R. Stapersma (gemeente
Beverwijk):

Onderstaand een korte uiteenzetting:

    1.
is er nog iets (of veel) aanvullend op de vorige vergadering te melden over Binnenduin, evt. schriftelijk
of mondeling middels telefonisch overleg of overleg in het informatiecentrum naar mij wat ik dan kan

doorbriefen naar de wijkgroep (ik neem aan dat ji
j niet apart hoeft te komen, maar je bent welkom als
je wel iets te brengen hebt)?

   –
De aanleg werkzaamheden van het groen zijn afgerond. Krinkels voert momenteel het onderhoudswerk uit. In het najaar
wordt daar waar mogelijk weer aangeplant.

    –
De bouwrijp werkzaamheden zijn afgerond. Alle riolering en watergangen (behalve stukje achter CBL 1014) zijn aangebracht.
Indien er toch nog wat aangepast moet worden, zal dit uiteraard plaatsvinden.

   –
Na de bouwvak / medio september wordt de parkeerplaats in het zuidelijk veld aangelegd. Door leveringsproblemen met
stenen wordt dit in september uitgevoerd en niet in mei wat de oorspronkelijke planning was.

    –
Er is overleg met de bewoners van de Banne over het achterpad. We zijn bezig met een concept ontwerp. Dit wordt
binnenkort (nog geen datum geprikt) besproken met de bewoners van CBL 54
80). De vergunning voor de sanering van het
achterpad is binnen.

     –
Dura Vermeer is helder verhaal geworden. Naar verwachting zullen ze nog voor de bouwvak de WKO plaatsen. Na de
b
ouwvak zal gestart worden met de funderingswerkzaamheden
     –
Ik heb vorige week contact gehad met Nelis. De kans is groot dat zij toch dit najaar gaan starten met de aanleg van het
appartementencomplex aan de Seringshof. Tot op heden weet ik er nog niet meer
van. Na mijn vakantie ga ik in overleg met
Nelis over afspraken ed. Uiteraard wordt de Seringshof vanuit Binnenduin gemaakt. Dit zou inhouden dat Binnenduin wel eind

2024 klaar zal zijn.

     –
We zijn bezig om de definitieve contouren van de vijver en omgeving vast te leggen. Middels burgerparticipatie wordt de
definitieve inrichting bepaald. Dit zal ook met name op het gebied van speelvoorzieningen zijn

      2. over de sloot achter de Brederodelaan:

De sloot achter ons is volledig dicht gegroeid met waterplanten en er drijft veel bouwafval in.

HHNK moet hem onderhouden; afgelopen najaar is er een loonwerker bezig geweest daar waar hij bij
kon.

Naar zijn zeggen onvoldoende omdat hij er niet goed bij kon komen.

Probleem wordt groter, meer huizen worden gebouwd en de kraan kan er op veel plaatsen helemaal niet
meer bijkomen.

Hoe lost HHNK dit op?

2
In het contract met Krinkels zijn uren opgenomen om de sloten en het maaiveld schoon te maken, zowel handmatig als

machinaal. Per onderhoudsronde wordt bekeken of het noodzakelijk is om de sloten te schonen. Dit doen we vanuit het

project als service en om
ervoor te zorgen dat het netjes blijft. Ik zal Barend vragen een ronde te lopen met Krinkels en te
kijken of het noodzakelijk is. Inzet kraan is namelijk per dag. Dus er moet wel voldoende werk zijn.

3. ik neem aan dat er geen wethouder komt zoals vorige
keer wel aangekondigd. Maar dat is een
aanname
. Uiteraard zijn ze welkom.
Niet dat ik weet. Ik heb Brigitte er ook niet over gehoord. Mogelijk als het nieuwe college is geïnstalleerd en meer

duidelijkheid over wie de projectwethouder is, zal zij/hij aansch
uiven.

4.is er als iets meer bekend over de waterhuishouding? Evt. te bespreken in klein comité.

Nee nog niet. Ik weet alleen dat de duiker in de CBL nabij huisnummer 38 vervangen zal worden door Heijmans. Dit staat los

van het Binnenduin project.


5. Hoe zit/staat het met de verkoop van de gronden achter Brederodelaan 2-ca. 8, waar onlangs de sloot
met de beschoeiing is aangelegd. Koopt eenieder de tuinuitbreiding, of ………, wanneer vindt de transactie
plaats, stand van zaken?

De verkoop zit in een a
frondende fase. De gronden zijn aangebracht. Er wordt nog wat groen opgeknapt (lees onkruid
verwijderd) en dan wordt alles formeel via de notaris overgedragen.

1 perceel heeft niet aangekocht. Hier hebben we lage beplanting aangebracht. Mocht deze bewoner
tzt verhuizen dan
kunnen de toekomstige bewoners de grond aankopen tegen de dan geldende verkoopprijzen.

WKO is een manier om warmte uit de bodem te winnen. Het staat voor warmte-koude-opslag.
Warmte- en koudeopslag –
de betrouwbare energiebron (rvo.nl)

4b. Nabeschouwing bezwaar tegen heien door Dura Vermeer

Iedereen is tevreden met het eindresultaat: fundatie middels mortel-schroefpalen (dus boren i.p.v.
heien). Het was veel werk, eerste reacties van Creutzberglaan zijn door Hans K. glad gestreken,
daarna goede samenwerking van wijkgroep met omwonenden aan west- en oostzijde van
Binnenduin.

4c. Herinrichting wijk Warande (recente informatie van projectleider Klaas Dekker):

het DO van de herinrichting is goedgekeurd door het college van B&W: zie de email en de
brief aan de bewoners van de wijk.

Gemeente heeft alle nutsbedrijven benaderd: Stedin voor gas, PWN voor water, Open
Dutch Fiber voor de aanleg van glasvezel; Alliander (electra) gaat na de zomervakantie aan het
werk .

Verslagen van inspraakronde en klankbordgroepen, reacties van gemeente en de
ontwerpen staan op de website van de gemeente


5. Speeltuin Gladiolenlaan en Cnossenhof

Els en Danny willen de oude situatie van het speel terrein hersteld zien worden. Daartoe hebben Els en
Danny een enquête samengesteld en aan de omwonenden verspreid. In totaal hebben 55 omwonenden
gereageerd en ondertekend. Unaniem was de reactie dat de verwijderde speel attributen terug
geplaatst dienen te worden voor de 1-4 jarigen (kinderen en kleinkinderen). Dit resultaat is gemeld bij
de gemeente Beverwijk: afgegeven bij de griffie en doorgestuurd naar de raad en het interne
ingenieursbureau. Hierop is nog geen enkele reactie retour ontvangen. Wel is de politiek ingeschakeld en
is er contact met Ali Bal. Vincent B. legt uit dat het ingenieurs bureau over de speellocaties in Beverwijk
gaat. Het plan is vele jaren geleden door B&W vastgesteld en goedgekeurd door de Raad. Oorsprong
was financiële bezuiniging, een evaluatie nu is nodig. Els vraagt waarom naast de speel attributen ook
het bankje is verwijderd? Daan vult aan: de speeltoestellen waren niet onveilig en niet versleten, de
demografie in de wijk is intussen veranderd; ik blijf het vervolgen vervolgd (Aktie Danny).

De wijkgroep onderschrijft de vraag van Els: er is behoefte aan de weggehaalde zitbank (actie Vincent)

3
Vincent B. legt uit dat het ingenieurs bureau over de speellocaties in Beverwijk gaat. Het plan is vele
jaren geleden door B&W vastgesteld en goedgekeurd door de Raad. Oorsprong was financiële
bezuiniging, een evaluatie nu is nodig. Els vraagt waarom naast de speel attributen ook het bankje is
verwijderd? Daan vult aan: de speeltoestellen waren niet onveilig en niet versleten, de demografie in de
wijk is intussen veranderd; ik blijf het vervolgen vervolgd (Aktie Danny).


6. Welzijn / Zorg / Veiligheid:

a. over de wijk van en naar de politie: kennismaking met G. van der Pijl (politie Kennemerland) is
verplaatst naar later vanwege dienstrooster.


7. Veiligheid/verkeer

a. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois is verwerkt en het verkeersplan wordt
na de rioolvervanging gerealiseerd. Maar de Seringenhof blijft voor de wijkgroep een zorg: Herke
vraagt nogmaals aandacht voor de ontsluiting van het complex Nelis. De verkeersbewegingen van
de in totaal 60 woningen passen niet in het nieuwe verkeersplan. De toegangsweg weg is te smal
voor twee richtingen autoverkeer en in de toekomstige situatie wanneer de extra fietser
bewegingen van ouders met kinderen vanuit de nieuwe wijk het binnen duin gebruik gaan maken
van deze straat. VOLGENS DE WIJKRAAD IS DIT EEN ONVEILIGE SITUATIE EN IS ONGEWENST.
Afgesproken is dat Herke, Jan, Frans en Renée een brief opstellen en deze voorleggen aan de
betreffende wethouder van verkeerszaken (actie Herke, Jan, Frans en Renée). Vincent merkt op
dat de nieuwe raad nog niet geïnstalleerd is en dat de wethouder verkeerszaken nog niet is
toegewezen.

b. Oversteek Plesmanweg bij Gladiolenlaan en aanpassing Plesmanweg tussen rotonde Lunetten

c. Doorfietsroute:

i. Fietsersbond heeft evaluatierapport gemaakt over Westerhoutweg

ii. Projectleider K. Dekkers: tot de aanleg van de doorfietsroute over Warande en wijk aan
Duinerweg is door de Raad besloten; de gemeente heeft een stapje terug gezet. De
zorgen van de bewoners worden serieus genomen en onderzocht: o.a. de breedte van het
voetpad Warande, uitstapstrook, breedte van de parkeervakken, ruimte winnen door
verleggen rijbanen. Financiering ook in onderzoek.

iii. Rotonde Plesmanweg en verder: volgens K. Dekkers komt er een VO na de zomer; de
Fietsersbond heeft een alternatieve route voorgesteld: volledige rotonde maken met
fietspaden, over de Plesmanweg langs het zwembad en dan over Alkmaarseweg naar
Kuikensweg, dus niet meer vóór langs zwembad over de Kuikensweg met veel parkeerders

d. Rotonde Zeestraat-Warande: in uitvoering.

e. Brief met verbetervoorstellen naar B&W n.a.v. negatieve ervaringen met vele opbrekingen Laan
van Blois en omgeving, vooruitkijkend naar renovatie van de wijk: de wijkgroep onderschrijft de
noodzaak van actie (actie Herke en Frans)


8. Reinheid en Groenvoorzieningen

a. Onderhoud grijs: geen opmerkingen


9. Algemeen

a. Ingekomen: –

b. Uitgegaan: –

1) De wijkgroep Westertuinen-Warande heeft een bezwaar (met latere aanvulling) ingediend tegen
de omgevingsvergunning voor Dura Vermeer. Dit door met name uitblijven van de juiste informatie
van de afdeling vergunningen en later tegen het “heien”. Nadat Dura Vermeer samen met de
gemeente een bijeenkomst (samen met omwonenden) heeft gehouden en een andere wijze van
funderen gaat toepassen is het bezwaar opgeheven/ingetrokken. Dura Vermeer wijzigt het heien in
het toepassen van geboorde mortelschroefpalen.

De communicatie tussen omwonenden van Binnenduin en de afdelingen vergunningen van de
gemeente Beverwijk verloopt zorgelijk stroef. Vincent vraagt met wie van de gemeente gesproken
is; Frans geeft aan dat communicatie hierover voornamelijk met L. Mes plaats vindt.

2) Ook heeft de wijkgroep bezwaar aangetekend (gezamenlijk met de Dorpsraad van Wijk aan Zee,
de groep Ban de Brom en enkele leden van de themagroep Geluid) bij de gemeente tegen de
omgevingsvergunning voor de klantaansluiting van Tata Steel op het transformatorstation van
Tennet. Ook dit is later aangevuld. Het bezwaar is dat de verleende vergunning niet duidelijk
maakt welke geluidsbelasting verwacht wordt resp. toegestaan wordt. De huidige geluidsruimte is
reeds totaal gevuld, dus kan er niets bij zonder dat er een andere geluidsbron wegvalt.
(nagekomen: gemeente heeft uitstel voor 6 weken verleend (tot 3aug22); op 24aug22 wordt de
zaak behandeld door de BezwarenCommissie).

4
10. Ruimtelijke ordening

a. Herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en
Baljuwslaan):

zie onder 4.c


11. Milieu & Gezondheid

a. Terugkoppeling uit Burentafel Tata Steel (Frans) van 10mei22:

Er komen windschermen rond de grondstofopslagen

Vergroening middels DRI is gestart

In mrt22 is de ARI bij Gloeierij 2 in bedrijf gesteld: Renée en Frans waren aanwezig

Layout van bedrijfsterrein door vergroening van het productieproces is gepresenteerd

Zie verslagen en presentaties zoals toegestuurd/opvraagbaar bij Frans

Er zijn geen vragen voor de burentafel van 6jul22.

Dit jaar zijn er geen stoomtreinritten; wel zijn er busritten voor de buren

b. Net op Zee (Frans):

i. Bezwaar tegen klantaansluiting Tata Steel: zie agendapunt 9

ii. stand van zaken: werk ligt op schema; landkabels worden/zijn ingetrokken, zeekabels
worden binnen kort getrokken/gelegd; ijsvogelbroedplaats gerealiseerd

iii. klankbordgroep bouw: werk in park Westerhout , Holland op zijn Smalst, Velsertraverse en
in Velsen-Noord

iv. themagroep Geluid: volgende vergadering 22jun22

v. Open Dag op 18jun22

c. Schone Luchten: Frans heeft gehoord dat de fijnstofmeetapparatuur nieuwe sensoren gaat krijgen

d. RIVM-rapport, SLA = Schone Lucht Akkoord. Onderzoek is gestart naar het grote verschil tussen
de RIVM metingen en emissie jaarcijfers van Tata. Wordt vervolgd.


12. Verslag van vergadering op 8mrt22 is akkoord en staat op de site
https://www.westbeverwijk.nl/

13. Actielijst


14. PR & Communicatie

a. Conceptbrief voor versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming,
het betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin


15. Mededelingen / Rondvraag

a. Rondvraag: Danny vd Outenaar vraagt waarom een 50km weg (Laan van Blois nrs 269 en hoger)
niet wordt gestrooid bij gladheid? Danny geeft aan dat bij navraag van de gemeente er niet wordt
gestrooid. Herke vraagt om een zoutstrooiplan in de wijk. Met name in de winter maanden is de
situatie rondom de scholen zeer glad. De wijkgroep zal de vraag voorleggen aan de dienst verkeer
waarom een ontsluitingsweg niet wordt gestrooid (Aktie Frans).

b. Mededelingen: De Gemeente organiseert 30 juni duurzaamheid bijeenkomst: uitnodiging komt
huis-aan-huis in betreffende deel van de wijk

c. Agendapunten voor vergadering op 10mei22; geen extra punten

d. Vergaderrooster 2022: 13sep, 8nov


16. Sluiting.


Spaaragenda:

Kennis maken met nieuwe wijkagent

bespreken conceptnotitie “Onderwijs in de wijk”, email van 2mrt20 (Joop en Herke)
 Conceptbrief voor versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming, het
betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin

Reactiemogelijkheid is gesloten