Verslag vergaderingen Wijkgroep

Verslag Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                  Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum:                 14 september 2021
Tijd:                       19:30-21:00

 1. Opening, huisregels Covid-19 en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidberichten
  Aanwezig: FB/JB/RvB/JH/HK/AT/EV
  Afbericht: HvB/VB/AvdE/KF/IH/RJ/TvdK/PO/GvdP/PPR/
  Afwezig: LB/MvdW
  Gast: IA
 3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
  Geen input.
 4. Bijpraten wijkgroep over:
  1. woonwijk “Binnenduin”: R. Stapersma (projectleider gemeente Beverwijk) levert schriftelijk informatie aan: activiteiten, planningen, “incidenten”, bouwplannen van Nelis en Dura Vermeer en anderen, wegen en wateren, waterbeheersing, groenplan, verkeersveiligheid, vragen, : zie aanhangsel bij dit verslag. Ontbrekend: waterbeheersing (zie rondvraag), groenplan strook naast Annie Palmenlaan nabij Laan van Blois.
   Hans geeft aan dat de bouw nu rustig verloopt.
   Het is voor ons (o.a. Hans, Peter, Frans) moeilijk om aan informatie te komen over wat er gebouwd gaat worden in Binnenduin: wie heeft welke kavel, welke aannemer bouwt, etc. Op emails om toezending van ter inzage liggende omgevingsvergunningen (gemeente wil geen bezoekers in stadhuis) wordt de laatste tijd niet meer gereageerd. Informatie is voor ons van belang o.a. vanwege heien, boren, etc.(Actie Frans naar gemeente).
   Hans heeft met zijn bewonersblok een document opgesteld voor de aansprakelijkheid voor schade aan hun woningen als gevolg van bouwwerkzaamheden in Binnenduin.
 1. herinrichting wijk Warande:
  Begin 2020 heeft de gemeente de bewoners gevraagd hun ideeën, wensen, etc. bekend te maken. Op basis daarvan is een Voorlopig Ontwerp gemaakt en in juni 2021 in de inspraak gegaan. Ook konden bewoners zich aanmelden voor klankbordgroepen die in september zullen vergaderen. Informatie is ook op de website van de gemeente te vinden.
 2. Schriftelijk is door K. Dekkers (projectleider gemeente Beverwijk) informatie aangeleverd: proces, status, etc.:
 • er zijn 74 reacties ontvangen en nog 32 via het reactieformulier op het Voorlopig Ontwerp
 • voor 21 en 28sep21 zijn klankbordgroep-bijeenkomsten gepland voor noord resp. zuid
 • informatie wordt verwerkt
 • daarna mogelijk nog een participatie-ronde nodig
 • Voorlopig Ontwerp wordt omgevormd naar Definitief Ontwerp: streven is eind van het jaar
 • Uitvoering gepland voor 2022 t/m 2024
 1. Welzijn / Zorg / Veiligheid:
  1. over de wijk van en naar de politie: kennismaking en uitwisseling met G. van der Pijl (politie Kennemerland) is verplaatst naar november vanwege vakantie van betrokkene
 1. Veiligheid/verkeer
  1. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois: ervaringen/bevindingen met op proef wijzigen verkeerscirculatie worden opgenomen in project herinrichting wijk Warande (zie 4c). Opmerkingen uit de wijkgroep:
 • verkeerstelling kruispunt Zonnebloemlaan-Warande (met camera’s) is in laatste schoolweek vóór de grote vakantie gedaan, terwijl de scholen toen afwijkende roosters draaiden of al deels leeg waren. Na opmerkingen daarover van uit de wijkgroep naar gemeente wordt de proef opnieuw gedaan in de tweede schoolweek na de vakantie (overleg over tijdstip geweest met scholen).
 • Ook rond de Sparkel (voorheen Kraaienest) komt eenrichting-verkeer.
 • Er rijdt regelmatig verkeer tegen de één-richting in over de Laan van Blois (nabij Seringenhof en ook nabij Plantage)
  1. Oversteek Plesmanweg bij Gladiolenlaan en aanpassing Plesmanweg tussen rotonde Lunetten en Alkmaarseweg: status. Els meldt haar bevindingen. De wijkgroep gaat navraag doen bij de (vermoedelijke) projectleider bij de gemeente; de huidige situatie is gevaarlijk, er wordt nog steeds hard gereden, drempel werkt niet echt goed, levert lawaai op, etc. (Aktie Frans)
  2. Knip Alkmaarseweg-noord: de wijkgroep heeft geen berichten ontvangen en geconstateerd dat hij gerealiseerd is.
  3. Doorfietsroute: Westerhoutweg, Westerhoutplein, rotonde Zeestraat, Warande, Wijk aan Duinerweg, en verder: bekend is dat de Westerhoutweg omgebouwd wordt in de periode september-december en dat de rotonde in het tweede kwartaal 2022 gerealiseerd wordt. De Fietsersbond heeft overleg met de projectleider gehad over het eerste ontwerp voor het trajectdeel Rozenlaan-Westerlaan. Zie ook 6a. Wordt vervolgd.
 1. Reinheid en Groenvoorzieningen
  1. Plaatsen groot vuil naast container: status brief naar gemeente
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken:
   • Ingekomen: div. documenten m.b.t. Net op Zee (zoals Nieuwsbrieven, klankbordgroep voor boor-werkterreinen park Westerhout en Holland op zijn Smalst, Geluidsmetingen LFG), Burentafel Tata Steel (zoals verslagen en presentaties, Road Map, Road Map plus), Luchtkwaliteit IJmond (o.a. van gemeente, provincie, ministerie en RIVM), Herinrichting Wijk Warande, (werk aan) Doorfietsroute
   • Uitgestuurd: “Zienswijzen op ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van het project Hollandse Kust (west Beta) zoals ter inzage gelegd op 28 mei 2021”, documenten (zoals zienswijze, reactie, correspondentie, e.d.) van werkgroep verkeer scholen Laan van Blois met betrekking tot voorstellen Herinrichting wijk Warande
    Deze stukken zijn aan de leden en vaste gasten toegezonden en deels op de website geplaatst dan wel te raadplegen op de websites van de bronnen.
 1. Ruimtelijke ordening
  1. Herinrichting gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan: zie 4
 1. Milieu & Gezondheid
  1. IJmond-burentafel, Road Map Tata Steel, Road Map Plus Tata Steel, Plannen CO2-reductie van Tata Steel en project Zeester (via waterstof): wijkgroep is bijgepraat door Frans
  2. “Programma Tata Steel 2020-2050” (opgesteld door IJmond-gemeentes en provincie, besproken in Haarlem en gemeentes in najaar 2020): status (Frans)
  3. RIVM-rapport over deposities stoffen: status (Frans)
  4. Net op Zee (Frans):
   • stand van zaken: infocentrum Net op Zee is geopend, website geeft veel informatie, periodiek verschijnt een nieuwsbrief die verspreid wordt in de wijkgroep
   • klankbordgroep geluid: eerste nulmeting was in najaar 2020, en tweede nulmeting in voorjaar 2021. Rapporten zijn besproken, commentaar is verwerkt en beschikbaar.
   • klankbordgroep bouw: Renée, Anita en Frans zitten namens de wijkgroep in de klankbordgroep voor werkterreinen park Westerhout en Holland op zijn Smalst. Hebben goed overleg met TenneT en aannemer, problemen worden snel opgepakt, inbreng lokale kennis wordt gewaardeerd en goed verwerkt. Buizen voor de kabels tussen Holland op zijn Smalst en trafostation zijn geplaatst. Kabels trekken komt pas later. Buizen oostwaarts zijn vertraagd door technische akkefietjes rond Velsertraverse en  Nadruk bouw ligt nu op het strand.
   • De wijkgroep heeft een “Zienswijzen op ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van het project Hollandse Kust (west Beta) zoals ter inzage gelegd op 28 mei 2021” ingediend, vooral gericht op mogelijke geluidsoverlast als gevolg van de uitbreiding van het trafostation (zoals trafo 5 en 6 en bijbehorende andere geluidsbronnen).
  5. Beverwijk Aardgasvrij en Transitie Warmte (Frans) en RES: zie Gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst en Provincie voor laatste stand van zaken
  6. Hollandse Luchten (fijnstofmeting); Frans meldt dat dat de metingen in de IJmond doorlopen en het wachten is op de evaluatie (trekker is de Provincie).
 2. Vaststellen verslag van vorige vergaderingen : pm
 3. Actielijst
 4. PR & Communicatie
  1. Concept-brief voor versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming, het betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
 • Renée meldt dat de stoep langs de Annie Palmenlaan niet aanwezig is. Dit is met name gevaarlijk voor voetgangers met kleine kinderen en wandelwagens en voor de rollators en scootmobiel gebruikers. De wijkgroep vindt de situatie voor voetgangers bij de ingang van Binnenduin inderdaad niet veilig: voetpad of tijdelijk stoep gewenst langs Annie Palmenlaan.
 • Renée stelt voor iemand van Milieuzaken uit de Provincie uit te nodigen. Dit gezien de huidige berichtgeving omtrent stof emissies ed. en het gemis aan juiste wetgeving met handhaving.
 • Anita meldt stand van zaken over de klachten m.b.t. de te hoge snelheid op de Zeestraat: handtekeningen aan gemeente overhandigd, maar gemeente neemt geen actie anders dan alleen toezegging voor plaatsen extra 50 km-bord. Door de omwonenden is daarbij ook gewezen op de gevaarlijk situatie fietsers op hoek Zeestraat-Creutzberglaan: slecht zicht op 2-richtingen fietsers, (bijna-)aanrijdingen met name in de zomerperiode.
 • Renée: Er is een stuw tussen de vijvers bij Laan van Blois geplaatst. De gehele waterloop gebied van Binnenduin is nog niet gereed. Wanneer is dit gereed en kunnen wij starten met het monitoren van de waterloop in ons gebied?
  1. Mededelingen
   Frans meldt dat de onkosten van de wijkgroep over 2020  zoals gedeclareerd door de gemeente zijn vergoed (vergaderkosten, website, e.d.).
   Agendapunten voor vergadering op 9nov21: p.m.
   Vergaderrooster 2022: in principe op tweede dinsdag van de oneven maand uitgezonderd juli
 1. Sluiting

 

Aanhangsel bij punt4, aangeleverd door R. Stapersma, projectleider Binnenduin

Ontwikkeling woningbouw
Succesvolle verkoop Vrije kavels
De verkoop van de vrije kavels in het Zuidelijk Veld is gestart nadat de gemeente de benodigde gronden in haar bezit had. De verkoop is in 3 fases gegaan: De eerste fase in oktober 2020 en is succesvol verlopen, er zijn 18 kavels verkocht. In maart 2021 is de verkoop van de 2e fase van start gegaan en zijn er 11 kavels verkocht. Binnenkort worden de 2 kavels aangeboden die in de 1e en 2e fase niet verkocht zijn, dit zijn kavelnummer 15 en 30.
De laatste 3 kavels, met kavelnummer 32, 34 en 36, worden later  te koop aangeboden. Dit staat geplant voor de 1e helft van 2024. Zie www.smaakmakerbeverwijk.nl voor informatie hierover.
Door de verkoop en de diverse verleende omgevingsvergunningen van de kavels, vinden er in de komende tijd meer bouwactiviteiten plaats. Daarnaast zijn de eerste woning al  opgeleverd.

Projectontwikkeling Middenveld 

 1. Nelis
  De bouw van 12 luxe geschakelde woningen aan de Hoge en Lage Vierschaar door C. Nelis is gereed. De woningen zijn in juni 2021 opgeleverd.De omgevingsvergunning voor het appartementencomplex aan de Seringenhof is verleend.
  Het is nog niet bekend wanneer de bouw van dit appartementencomplex gaat starten.
  2. Dura Vermeer
  Door Dura Vermeer wordt het plan ‘de Fruitmeester’ uitgewerkt. Hierin worden 54 woningen ontworpen, verdeeld over 5 locaties in het Middenveld:
  De Hoge en Lage Vierschaar (de Erven);
  De Ambachtsheer (de Pluktuin, 2 typen);
  De Ab Geldermanshof (de Boomgaard);
  Langs de Annie Palmenlaan (de Kassen);

In het vierde kwartaal van dit jaar start de verkoop van deze woningen door de projectontwikkelaar. Voor meer informatie zie www.nieuwbouw-defruitmeester.nl
De bouw van deze woningen start vermoedelijk in het tweede kwartaal van 2022.

Particulier bouw
De bouw van de twee onder-een-kap woningen aan de Creutzberglaan 26 en 26a is afgerond.

Inrichting openbare ruimte

Binnenduin Noord
In Binnenduin Noord worden momenteel de bestaande grasparkeervakken vervangen door gebakken klinkers zoals dat ook verder in Binnenduin Noord is toegepast. Daarnaast wordt op het fietspad een slijtlaag aangebracht en vinden er herstelwerkzaamheden aan de bestrating en trottoirs plaats. Bij het doorgaande fietspad naar de Lunetten wordt een extra afvalbak geplaats voor hondenpoep.

Middenveld
De woningen aan de Hoge en Lage Vierschaar die gebouwd zijn door C. Nelis zijn af. Vanaf eind september wordt de definitieve bestrating en het groen bij deze woningen aangelegd. Aan de zuidzijde van de woningen wordt een betonplatenbaan, zoals deze nu ook op andere plekken in de wijk liggen, aangelegd. In de toekomst zal deze tijdelijke betonplatenbaan gebruikt worden als ontsluiting van de Hoge en Lage Vierschaar op het moment dat Dura Vermeer de andere woningen van de Hoge en Lage Vierschaar bouwt.
In het najaar worden de bouwwegen van de Ab Geldermanshof en de Ambachtsheer aangelegd.

Zuidelijk veld
Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de laatste stukken grond in het Zuidelijk veld terug in bezit. Vanaf dit moment kunnen we verder gaan met het bouwrijp maken van het laatste stuk van dit plandeel. Dat gebeurt volgens het bestemmingsplan en het Definitief Ontwerp openbare ruimte. Aannemingsbedrijf Germieco zal de riolering en de bouwweg aanleggen en aansluiten op de Baljuwslaan. Tevens legt Germieco het laatste gedeelte van de watergang aan de kant van de Brederodelaan aan. Zij brengen ook de grond van de woningbouwkavels en de openbare ruimte op de juiste hoogte en worden de laatste stukken grond voor de grondaankoop voor de bewoners rondom Binnenduin gereed gemaakt.

Parkeerterrein Binnenduin
Wanneer de bouwrijp werkzaamheden klaar zijn zal het parkeerterrein aan de achterzijde van Zeestraat 237 – 241 in definitieve vorm aangelegd worden door Heijmans Infra N.V.. Dit staat gepland voor  het 2e kwartaal van 2022. Dit parkeerterrein is te bereiken via de Baljuwslaan. Voor gemotoriseerd verkeer vanuit Binnenduin is het parkeerterrein niet bereikbaar. Doorgaand gemotoriseerd verkeer naar de Baljuwslaan is nog niet mogelijk.
De aansluiting met de Creutzberglaan voor fietsers en het parkeerterrein nabij Creutzberglaan nummer 10 wordt in 2024 gerealiseerd.
Parkeerterrein Creutzberglaan
Het parkeerterrein nabij Creutzberglaan nummer 28 is door aannemingsbedrijf Heijmans Infra N.V. uitgevoerd. Hierdoor zijn 10 parkeerplaatsen in definitieve vorm aangelegd. Het trottoir is hersteld en de toegang naar Binnenduin is verwijderd.

Groeninrichting
Binnenduin krijgt steeds meer het uiterlijk van een woonwijk. Met de definitieve aangebrachte bestrating in de Marco Bakkerstraat, Annie Palmenlaan, Jan van der Schoorstraat en Rita Hovinkstraat wordt het definitieve groen in deze straten aangebracht. De gemeente is nu bezig met het selecteren van een groenaannemer, deze zal tot en met het einde van het project het nieuwe groen aanleggen en onderhouden. In het najaar van 2021 wordt het definitieve groen geplant in bovenstaande straten en wordt het groen bij de entree van Binnenduin vanuit de Plantage aangebracht.

 

 

 

 

 


Reactiemogelijkheid is gesloten