Verslag vergaderingen Wijkgroep

Verslag van vergadering op 6 april 2021 met als onderwerp “Bijpraten wijkgroep Westertuinen-Warande over zaken m.b.t. Binnenduin”

Deelnemers:
R. Stapersma,          Projectleiding Binnenduin
B. Jansen,                Projectleiding Binnenduin
C. Ruiter,                 Projectleiding Binnenduin
V. Boelhouwer,      Wijkcoordinator
F. Backus,               Wijkgroep Westelijk Beverwijk
R. van Buren,         Wijkgroep Westelijk Beverwijk
P. Oort,                    Wijkgroep Westelijk Beverwijk
H. Kramer,              Wijkgroep Westelijk Beverwijk
Afwezig:
L. Crombeen,           Bewoner Creutzberglaan

 1. Algemeen
  Omdat de vergadering geïnitieerd is door de wijkgroep wordt afgesproken dat de wijkgroep het verslag zal maken.
 2. Planning
  Hr. Stapersma (sinds 1jan21 weer werkend voor de gemeente Beverwijk) geeft uitleg over de planning voor de komende 12 maanden zoals die nu op hoofdlijnen gereed is:
 1. Q2-2021.
  1. Afronden grondwerkzaamheden zuidelijkdeel
  2. Afronden watergang langs achterzijde Brederodelaan.
  3. Realiseren oostelijk deel vijver.
  4. Realiseren oostelijke wadi in zuidelijkdeel.
  5. Afronden verkoopgrond diverse bewoners Brederodelaan (2 t/m 10 en omgeving 34). Hr. van Son is contactpersoon bij de gemeente.
  6. Week 17-26 (eind april – eind juni). Aanleg kabels en leidingen voor zuidelijk deel (komen op 2 locaties vanaf de Creutzberglaan: Notweg tussen 54 en 56 en via nieuwe parkeerterrein tussen 26a en 28), halverwege Kennemerlandrecht komt een trafo. KPN komt vanaf noordzijde.
  7. Start met bouw 1e woningen in zuidelijk deel.
  8. Parkeerterrein naast 26/26a: zie verderop in dit verslag.
  9. Rond voetbalveld achter woningen Creutzberglaan 48-54 staan voor 6-8 weken hekken omdat terrein op 7apr21 wordt ingezaaid. Zal door gemeente worden meegenomen in nieuwsbrief. Actie R. Stapersma.
  10. Nabij de sportkooi achter de Montessorischool wordt/is groen aangeplant en worden nog kokosmatten geplaatst ter verbetering van het zicht vanuit Brederodelaan 32/34.
 2. Q3-2021
  1. Restant kabels en leidingen zuidelijkdeel afronden
  2. Inrichten regulier onderhoud groen.
  3. Grond middenveld opschonen, inclusief duizendknoop
  4. Nelis zal de 6 blokken 2-onder-1-kap bij de Hoge en de Lage Vierschaar opleveren
  5. Klein-rest-werk (o.a. container-opstel-plekken) in Noordelijk veld in overleg met lokaal contactpersoon (naam bij wijkgroep bekend).
 3. Q4-2021
  1. Inrichten infrastructuur (o.a. woonrijp maken, hagen, groen) Hoge- en Lage Vierschaar
  2. Bouwrijp maken gronden aan Ab Geldermanshof, Annie Palmenlaan en Hoge en Lage vierschaar (middendeel) en overdragen grond t.b.v. bouwen door Dura Vermeer van 54 woningen.
  3. Indienen vergunningsaanvraag door Dura Vermeer voor bouwen 54 woningen in Middenveld.
  4. Als Voorlopig Ontwerp (VO) gereed is (Ambachtsheer, brug, vijver, e.d.) wordt dit naar wijkgroep gestuurd. Actie R. Stapersma.
 4. Q1-2022
  1. Gronden “Arisz” in zuidelijkdeel bouwrijp maken
  2. Verkoop grond aan bewoners Zeestraat
  3. Doortrekken bouwweg en riolering Kennemerlandrecht naar Baljuwslaan
 5. Q2-2022 of later
  1. Mogelijke start Dura Vermeer met bouw 54 woningen middendeel.
  2. Brug bouwen/plaatsen en 2e deel vijver afgraven.
 1. Start en plannen Nelis voor bouw aan einde Seringenhof nog niet bekend, mogelijk 2022/2023 (capaciteit Nelis van invloed). Bouwverkeer hiervoor zal ook via wegen Binnenduin blijven gaan, moet niet in conflict raken met bouw door Dura Vermeer.
 2. Bouwwegen blijven liggen totdat laatste woningen zijn gerealiseerd.
 3. Plannen en planning zijn zichtbaar in gemeente keet nabij entree Binnenduin.
 4. Aanspreekpunten voor uitvoering infrastructuur zijn R. Stapersma en B. Jansen.
 5. Over enkele weken is de aangepaste planning beschikbaar: Actie R. Stapersma

 

 1. Bouwaanvragen / bouwwerkzaamheden:
  Bouwaanvragen en vergunningen voor woningen verlopen via reguliere proces van de gemeente.Met de projectleiding Binnenduin vindt  alleen afstemming plaats omtrent uitvoering om te zorgen dat grond beschikbaar en bereikbaar is.

Korte weergave van proces:

 1. Eigenaar grond of vertegenwoordiger hiervan dient aanvraag in bij bouwloket
 2. Bouwloket, Team Vergunningen, Omgevingsdienst, Brandweer, e.d. beoordelenaanvraag op bouwkundigheid, brandveiligheid, bodemonderzoek, bemaling, etc.
 3. Indien akkoord wordt vergunning verleend.
 4. Na verlening start 6-8 weken inspraak periode. In deze periode is het bouwen op eigen risico, indien er toch gestart wordt met werkzaamheden.
 5. Na inspraak is bouwplan onherroepelijk en mag gebouwd worden volgens de verleende omgevingsvergunning.

Note: tijdens vergunningsproces mag eigenaar allerlei werkzaamheden uitvoeren die niet-vergunningplichtig zijn, b.v. paaltjes zetten, grond afgraven, hekken plaatsen etc. (alles wat je in je eigen tuin mag doen).

Inzage bouwvergunning via bouwloket gemeente: te bereiken via 0251-256256.
Nagekomen: contact gehad met Hr. Potma 7apr21: Vergunning is alleen fysiek inzichtbaar, wordt niet digitaal toegestuurd. Voor inzage afspraak maken via 0251-256256. Vragen over de bouwaanvragen via het bouwloket. Er komt één persoon die de bouwaanvragen van de vrije kavels Binnenduin behandeld.

Huisnummers worden pas verstrekt na vergunning. Bij aanvragen en vergunning verlening gaat het altijd om het kavelnummer.
Afdeling vergunningen zal worden verzocht om publicaties eenduidig te houden/maken. Actie R. Stapersma en V. Boelhouwer

Wijkgroep heeft voorgesteld/gevraagd:

 1. Er moet geen weken tijd zitten tussen verlenen vergunning en datum bekendmaken vergunning: gaat van de 6 weken bezwaartijd af waardoor de burger minder kansen heeft.
 2. vergunningverlener stuurt kopie van goedgekeurde omgevingsvergunning voor Binnenduin naar projectleiding Binnenduin en naar wijkgroep Westertuinen-Warande. Dit bespaart Binnenduin opvraagwerk en dit bespaart vergunningverlener (=kostenpost gemeente) werk om inlichtingenvraag te behandelen (telefoneren, bouwloket bemensen, uitleg geven, etc.). Nagekomen n.a.v. contact met Hr. Potma 7apr21(zie hierboven): niet haalbaar.
 3. Vermeldt zowel huisnummer als kavelnummer in elke publicatie; stelling is onjuist dat huisnummer niet bekend is bij aanvraag-publicatie. Nagekomen: volgens gemeente is huisnummer bij aanvraag-publicatie nog niet bekend
 4. Onjuiste publicaties in het verleden zijn niet “gecorrigeerd” opnieuw gepubliceerd

Actie: R. Stapersma en V. Boelhouwer.

 

 1. Heien/boren fundering
  Vanuit wijkgroep aangegeven dat situatie zoals in oktober (heien van palen voor woningen op kavel 22 en 24) niet wenselijk is om mogelijke overlast of beschadigingen aan bestaande omringende huizen te voorkomen. Daarnaast willen we vervelende discussie met aannemer/bewoners voorkomen.
  Vanuit gemeente werd aangegeven dat onder het zuidelijk deel een veenlaag ligt waardoor huizen gefundeerd moeten worden.

 

Volgende acties/afspraken:

 1. In koopakte’s voor grond van de gemeente zijn eisen gesteld t.a.v. uitvoeren nulmeting en houden trillingsmetingen tijdens het heien van funderingspalen. nagekomen: via mailverkeer meldt R. Stapersma op9 en 12apr21 dat eisen zowel voor fase 1 als fase 2 zijn gesteld. Blijkt echter (nog) niet uit inhoudelijke koopakteszoals die op 9apr21 op wwwsmaakmakerbeverwijk.nl staan)Actie R. Stapersma om dit zeker te stellen.
  Bij boren van funderingspalen zijn nulmeting en trillingsmetingen niet noodzakelijk.
 2. Normenrond stapelschade en daarmee niet mogen toepassen van individuele beoordeling of heien is toegestaan, wordt nader uitgezocht. Vraag is uitgezet bij afdeling vergunningen. Actie R. Stapersma.
 3. Eigenaar van Kavel nr. 18 gaat waarschijnlijk heien. Huis wordt gebouwd door een particulier. Deze is door projectleiding Binnenduin verzocht om tijdig de bewoners in te lichten. Vergunning is nog niet afgegeven.
  Nagekomen: Eigenaar kavel heeft contact opgenomen met directe buren. Contact bijzonder prettig verlopen.

 

 1. Waterhuishouding

Lage waterpeil in sloot achter de Creutzberglaan is waarschijnlijk gevolg van geringe neerslag. Wordt niet veroorzaakt door pompen bij kavel 23. Gemeente houdt dit nauwlettend in de gaten. Afvoer van bemalingswater is waarschijnlijk wel de reden dat het water in de sloot achter de Brederodelaan hoger staat.
In Q2/2021 worden de laatste acties uitgevoerd m.b.t. de waterbeheersing in Binnenduin: wadi’s aanleggen, sloten uitgraven/vergroten, stuwen en duikers plaatsen, e.d.. Uitzondering is de vijver, hij wordt in fasen aangelegd/uitgegraven.
Ter hoogte van Laan van Blois wordt binnenkort nog een stuw aangebracht: exacte datum is niet genoemd.
7 april start onderzoek waar het water blijft wat komt vanaf Duinrust en waarom de sloot langs de Bankenlaan leeg staat. In de hoek Creutzberglaan/ Bankenlaan hoor je het duidelijk water stromen maar waar naar toe is onbekend. Terugkoppeling naar wijkgroep volgt. Actie R. Stapersma

 1. van Buren zal de informatie die hij heeft opsturen naar Binnenduin (zie bijlage). Actie R. van Buren.

 

 1. Grondbemaling

Grondbemaling is ook vergunning plichtig. Nagevraagd wordt of voor kavel 23 een vergunning is afgegeven. Actie R. Stapersma.
Wegpompen grondwater is erg lokaal en wordt verderop weer ingebracht in het gebied. Normen worden strak aangehouden en het pompen wordt door gemeente gemonitord. Gemeente geeft aan dat grondbemaling geen consequenties heeft voor bestaande bebouwing omdat afstand tot bestaande bebouwing te groot is en daarnaast daalt het peil in de sloten achter de bestaande bebouwing niet (en dus het grondwater bij deze bebouwing).

 1. Verkeersproef Laan van Blois

Bij de projectleiding Binnenduin is niets verder bekend over de proef verkeer Laan van Blois. Zij verwijzen naar de projectleider “Herinrichting wijk Warande” en naar de (opvolgende) verkeersdeskundige. Nagekomen: Email-adres is aan F. Backus doorgegeven.

 1. Groenplan bij entree Binnenduin
 2. In ons laatste (zoom) overleg (1dec20) is heel kort gesproken over het groenplan langs de Anne Palmenlaan. Het plan was in concept klaar en kon worden ingezien. Daarna niets meer over gehoord of gezien.
 3. Op 7apr21 is dit onderwerp van bespreking in project Binnenduin. Terugkoppeling zal daarna plaatsvinden naar de wijkgroep: actie R. Stapersma

 

 1. Parkeerterrein naast Creutzberglaan 26/26a

Parkeerterrein wordt tussen week 24-28 (half juni- half juli) ingericht, nadat de kabels en leidingen zijn gelegd voor het zuidelijkdeel. Vertraging kan optreden omdat levering stenen in Nederland een bottleneck lijkt te worden. Tegelijkertijd worden ook de inritten en stoep voor woningen 26, 26a en 28 aangelegd.
Dam over de sloot gaat medio week 22 weg of eerder indien hier aanleiding toe is. Hekken gemeente  blijven voorlopig staan.
Werkverkeer voor aanleg parkeerterrein gaat door de Creutzberglaan.
Detailplanning omtrent uitvoering wordt afgestemd met bewoners, i.v.m. beschikbaarheid parkeerruimte. Hans is aanspreekpunt. Actie B. Jansen.

Medio april wordt tekening met inrichting verspreid onder bewoners en wijkgroep. Actie R. Stapersma.

 

 1. Communicatie
 2. Naar aanleiding van dit overleg wordt binnenkort een nieuwsbrief uitgegeven om bewoners in de wijk en de buurt te informeren over o.a. de planning. Actie R. Stapersma.
 3. Advies van de gemeente om ook bewoners uit de nieuwe wijk bij de wijkgroep te betrekken. Bekenden zullen actief worden benaderd om deel te nemen aan wijkgroep. Actie leden wijkgroep.
 4. Oort meldt dat de website van de wijkgroep zeer frequent wordt bezocht. Op de website zal een oproep worden geplaatst voor nieuwe leden. Actie P. Oort.

 

Bijlage bij punt 5

Op 7apr21 is door R. van Buren en F. Backus ter plaatse gekeken en geschreven:
Het binnentuin gebied heeft vorm gekregen. Inmiddels staan enkele huizen is deels infrastructuur gerealiseerd w.o.: wandelpaden en een afwatering sloot achter de huizen van de Creutzberglaan. Vreemd genoeg stroomt er volgens waarneming geen water af langs de beek van de Bankenlaan. Ergens verdwijnt het water!
Frans en Renee hebben samen locaties bezocht.

 • Water toevoer locatie Bankenlaan
 • Waterafvoer locatie Gladiolenlaan

Bij de Bankenlaan is onze waarneming dat, er naast watergeluid, ook water uit de rioolpijp stroomt. Maar de waterstroom is anders dan verwacht. Het water stroomt uit het riool naar de (nieuw) gegraven sloot van het Binnenduin gebied en het water stroomt niet uit richting de beek langs de Bankelaan.
En dat is niet volgens het oorspronkelijk plan. Volgens plan moet deels de afwatering van Binnenduin gebied via de beek van de Bankenlaan gaan. Deze situatie lijkt ons niet juist.
Navraag bij bewoner ten noorden van de Bankenlaan tegenover de sloot meldt dat een aantal jaren terug verschillende aannemers bezig zijn geweest. De diverse aannemers hebben met tussen pose alles open en steeds weer dicht gegooid. Uiteindelijk is er iets (wat weten wij niet) aangesloten want restdelen van de afgezaagde buizen zijn, later na herhaald verzoek van de bewonder aan de gemeente, uiteindelijk verwijderd.

Tijdens het overleg is gemeld dat de waterstand van het oppervlakte water laag staat. Ik kom wekelijks met de MTB langs de stuw bij de fietsbrug over de Gladiolenlaan (zie foto locatie van de stuw witte pijl).  De stuw (foto 2 zwarte pijl) regelt het niveau van het oppervlakte water.
Deze stuw voert al een paar jaar geen water meer af en dat was in het verleden wel het geval.
In het verleden heb ik daar dagelijks een hond uitgelaten en als ik deze stuw passeerde was toen der tijd er altijd water wat over de stuw liep.
Mijn vraag is waar blijft nu al dat water.

Reactiemogelijkheid is gesloten