Verslag vergaderingen

Last update 5 maart 2018

CONCEPT
Verslag Wijkgroep Westertuinen-Warande

 

Plaats:                 Montessorischool
Datum:                 9 januari 2018
Tijd:                      19:30-21:00

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidberichten.
  Aanwezig: Frans Backus, Herke van Beek, Jan Beentjes, Lisette Bras, Renée van Buren, Thijs Cana, Karel Fiseler, Irene Haak, Joop Haasbroek, Tiny van der Kamp, ,Afwezig m.k.: Pieta Kalmhout, Hans Kramer, Anita Thijms, Els Voogt
  Gasten: 3 personen op publieke tribune
 3. Input van Publieke Tribune en/of gastsprekers-
 4. Vaststellen verslag van vorige vergadering (14 november 2017)
  Geen opmerkingen. Wordt vastgesteld.
 5. Woonwijk “Binnenduin” :
  1. stand van zaken, laatste nieuws (indien mogelijk mededelingen vanuit gemeente, vraag loopt).
   Gemeente wilde/kon niet zonder duidelijke vragen uit de wijkgroep vooraf komen praten.Afgesproken actie: Gemeente voor een aparte bijeenkomst of voor de volgende vergadering uitnodigen (actie Frans Backus).
  2. Informatiebijeenkomst Verkeer Binnenduin op 15 mei 2017 & Enquête van buurtbewoners vanwege zorg om verkeersveiligheid Laan van Blois/Zonnebloemlaan/Seringenhof (zie ook punt 11): stand van zaken.Na het inleveren van de enquete van 2017 en enklele verkeersborden is er geen verdere reactie ontvangen. Rob Hoogland (en 3 andere bewoners) hebben tweede enquête uitgevoerd: geen ontsluiting via Seringenhof. Jan Beentjes is daar nu mee bezig in de Vijverhoef. Resultaten van beide worden gecombineerd en moeten dan nog aan de gemeente overhandigd worden. Actie: de enquête resultaten overhandigen in bijzijn van de pers (actie Jan Beentjes).
  3. brief van de Montessorischool en ’t Kraaaienest naar de wethouder over een invulling van de gemengde doelen (Herke) .De scholen hebben gezamenlijk een brief opgesteld met daarin diverse uiteenlopende doelen: ouderen, kinderopvang, etc. Deze is verzonden naar het college van B&W t.a.v. wethouder C. vWeel.
  4. Waterbeheersing: brief naar HHNK (Frans): brief is opgesteld maar moet nog worden verstuurd aan Hoogheemraadschap.
  5. Opening Annie Palmenlaan: is in klein comité geopend. De wijkgroep heeft het uit de media vernomen.
 1. Algemeen
  Ingekomen en uitgegane stukken:
  In: uitnodiging Nieuwjaarsreceptie gemeente Beverwijk
  Uit: brief (NIET-)blad-vegen (24nov17).

 

 1. Ruimtelijke ordening
  1. Status Creutzberglaan 115, aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling; stand van zaken (Hans).
   Geen nieuws.
  2. Ontwerp-Bestemmingsplan Woongebied West aangehouden (Frans).
   In december 2017 goedgekeurd door de raad. Laatste ter inzage legging wordt opgestart.
 1. NZKG-Jaarcongres 23 november 2017: Frans Backus heeft congres bezocht en verhaalt in wijkgroep: niets voor verslag.
 2. Herke van Beek: Herke heeft samen met wethouder vWeel de uitbreiding-wens ingevuld. De Gemeente wil 148m2 extra schoolgebouw op de begane grond toestaan, de sloot achter de school wordt gedempt. Plan is nog under Construction, maar de gemeente helpt positief mee.

 

 1. Groenvoorzieningen
  1. Zie punt 10
 1. Milieu & Gezondheid
  1. Het Rampbestrijdingsplan van Tata Steel is door de VRK ter inzage gelegd. Frans zal op enkele punten toelichting vragen en enkele correcties voorstellen (actie Frans Backus).
 2. Reinheid
  1. Bladveegplan (Frans).
   Frans heeft brief naar wethouder gestuurd. Marc Kouwenhoven heeft laten weten dat gemeente in overleg met HVC is over eventueel plaatsen bladkorven.
 3. Veiligheid/verkeer
  1. Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan): stand van zaken, handhaving, ervaringen, etc.: zie punt 5.
  2. Reconstructie/herinrichting Zonnebloemlaan, Anjelierenlaan en Rozenlaan: inhoud en werkwijze gemeente b.t. informatie-rondes/inspraak. De lokale bewoners zijn per brief geïnformeerd, maar de Wijkgroep Westertuinen-Warande niet omdat werkgebied in Bomenbuurt ligt. Actie: Gemeente vragen ook om breder de inwoners van de wijk te informeren per brief (actie Frans Backus).
  3. 30-km uitbreiden in gehele gebied ten westen van Warande en ten zuiden van Plantage, dus Laan van Blois, Brederodelaan, Anemonenlaan, Baljuwslaan, Hortensialaan, Ranonkellaan en Fresialaan (Joop).
   30 km opschalen, éénrichting verkeer invoeren, ontsluiting Binnenduin mee in ogenschouw nemen, alle lopende zaken vermelden, en scholen erbij betrekken/informeren. Brief hierover opstellen en deze aan alle politieke partijen sturen (actie Frans Backus).
 1. Welzijn / Zorg
  1. Joop meldt dat recentelijk de WMO-raad is opgeheven en in het nieuw platform Welzijn wordt ondergebracht, dat zal bestaan uit de items Jeugd, Veiligheid enn de oude WMO. Mogelijk word het in drie IJmond-gemeentes gemeenschappelijk ondergebracht. De wijkgroep wacht de reorganisatie af.
 2. Actielijst

 

 1. PR & Communicatie
  1. Adressenbestand (Frans): J. Knaap is binnen de politie de opvolger van A. vOostveen.
  2. Berichten voor website: —
  3. Regionale evenementenkalender 2018 van Gemeente Beverwijk: Tiny vdKamp neemt contact opmet Montessorischool en met Kraaienest (actie Tiny vdKamp).
  4. Nieuwjaarsreceptie gemeente Beverwijk: wijkgroep had uitnodiging ontvangen. Herke en Jan hebben de bijeenkomst bijgewoond.
  5. De wijkgroep wil graag dat leden van de gemeenteraad de vergaderingen bijwonen als gast. De fractievoorzitters zullen een brief krijgen met de uitnodiging en de vergaderdata (actie Frans Backus).
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. De Vijverhoef en de Anemonenlaan hebben rond kerst 2017 weer een kerstboompakket van de gemeente gekregen. De totaallijst van de gemeente wordt door Jan Beentjes rondgestuurd ((actie Jan Beentjes).
  2. Renée: enkele bewoners van de Aardbeiencroft hebben last van een brandstof-aangedreven generator: geen communicatie vanuit de gemeente (of anderen?), geen enkel bericht waar dan ook. De wijkgroep zal een brief hierover sturen naar de gemeente (actie Frans Backus & Renée van Buren)
 2. Sluiting

 

 

 

 

 

Verslag Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                 Montessorischool
Datum:                 14 november 2017
Tijd:                      19:30-21:00

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidberichten.
  Aanwezig: Frans Backus, Jan Beentjes, Renée van Buren, Thijs Cana, Irene Haak, Hans Kramer, Anita Thijms,
  Afwezig m.k.: Herke van Beek, Lisette Bras, Karel Fiseler, Joop Haasbroek, Pieta Kalmhout, Tiny van der Kamp, Els Voogt
  Gasten: Rob Hoogland (wijkgroepbewoner), Edith van Kuler (Sociaal Team).
 3. Input van Publieke Tribune en/of gastsprekers
  Geen
 4. Vaststellen verslag van vorige vergadering (12 september 2017)
  Geen opmerkingen. Wordt vastgesteld.
 5. Woonwijk “Binnenduin” :
  a. stand van zaken
  Bouwweg (Annie Palmenlaan) is verlengd. Sloot is gegraven aan kant van H. Duin, zorgt voor goede afwatering van omgeving bouwplek rijtjes-huizen.
  b. Informatiebijeenkomst Verkeer Binnenduin op 15 mei 2017 & Enquête van buurtbewoners vanwege zorg om verkeersveiligheid Laan van Blois/Zonnebloemlaan/Seringenhof (vertegenwoordigers van groep zullen aanwezig zijn) (zie ook punt 11)
  Vanuit aantal bewoners discussie gestart: Op tijden dat scholen in/uitgaan is het druk en leent zich het kruispunt niet voor om extra verkeer van/naar Binnenduin te verwerken. Prima als ontsluiting voor fietsers, maar niet voor auto’s. Brief gestuurd en handtekeningen verzameld voor steun bij betrokken bewoners en scholen. Bedoeling is om brief richting gemeente sturen. Wijkgroep ondersteunt het initiatief. Vijverhoef haakt ook aan. Mogelijke wethouders uitnodigen voor overleg/verduidelijking.
  c. Tijdelijk informatiecentrum.
  Nog niet bemand, wacht o.a. op internet aansluiting.
  d. Beeldkwaliteitsplan Binnenduin
  Komt 16nov17 in raadscommissie. Wordt niet verplicht gesteld voor toekomstige bewoners.
  e. Brief aannemingsmaatschappij van Gelder BV aan bewoners en omwonenden: bouwweg, riool, etc.
  Staat (op ons verzoek) op de website van de wijkgroep.
  f. Informatiebijeenkomst met eigenaren: verkoop gronden achter Brederodelaan 8 t/m 28.
  Sloot wordt verlegd en grond wordt verkocht aan de bewoners. Ca. 5 meter tuin uitbreiding.
  Nog open Zeestraat en Brederodelaan 2 t/m 6. Wacht o.a. op grond verkoop Arisz.
  g.Waterbeheersing: stroomrichting bestaande sloot Bankenlaan-Montessorischool.
  Wat langs Bankenlaan stroomt gaat richting het noorden. Hoe blijft huidige sloot langs de Aardbeiencroft van water voorzien? Frans stelt deze vraag aan gemeente (actie Frans).
  h. Straatnamen
  De gemeente heeft het besluit uit 2016 toegezonden om sommige straten een andere naam te geven (wijziging t.o.v. besluit uit 2010): zie mail.
  i. Hagen langs rellen en wegen. Langs de Bankenlaan is een door de gemeente aangebrachte haag bij een woning (door bewoner?) rigoureus gesnoeid. Is dit toegestaan, wie is eigenaar, wat is de status en noodzaak van het dure beeldkwaliteitsplan destijds geweest? Frans vraagt dit na bij de gemeente (actie Frans).
 6. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken; ingekomen zijn:
   1. vervolgreactie wethouder Dorenbos m.b.t. groenonderhoud,
   2. Uitnodiging NZKG-Jaarcongres 23 november 2017,
   3. bladveegplan 2017,
   4.Terugkoppeling bijeenkomst Risicocommunicatie RBP Tata Steel 21 september 2017,
   5. informatiebijeenkomst over schone scheepvaart woensdag 1 november a.s..
 1. Ruimtelijke ordening
  1. Status Creutzberglaan 115, aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling; stand van zaken (Hans).
   Achter de kavel van 115 is ook sprake van verkoop van andere kavels. Op deze rusten allemaal een agrarische bestemming. Wel in de gaten houden i.v.m. huidige bestemmingsplan en verkaveling van het gebied.
  2. Ontwerp-Bestemmingsplan Woongebied West aangehouden (Frans)
   Komt in December in de raad.
  3. Brief van inwoner Beverwijk en artikel in NHD over vermeend ongelijke behandeling bouwaanvragen.
   Komt op 30nov17 in de raad.
 1. Groenvoorzieningen
  1. Zie punt 10
 1. Milieu & Gezondheid
  1. Windmolens: windparken Spuisluis en Ferrum: stand van zaken (Renée).
   Windmolens en fijnstof. Renée heeft gesproken met Peter Duin van Dorpsraad Wijk aan Zee. In de presentatie aldaar is te veel openbaar gemaakt, niet vatbaar voor herhaling. Nog weinig nieuws, we houden contact met de dorpsraad WaZ en volgen hun website.
  2. Presentatie fijnstof: idem
  3. Bijeenkomst Risicocommunicatie RBP Tata Steel 21 september 2017 (Frans)
   Verslag is toegestuurd. Naast B.C. Creutzberglaan e.o worden de wijkgroepen Westertuinen-Warande en Bomenbuurt en bewonersvereniging Vondelkwartier betrokken.
   Is gestart met brainstorm en sensingsessie over wie op welke manier geïnformeerd moeten worden. Wordt vervolgd, nog geen uitkomsten/acties.
  4. Informatiebijeenkomst Schone Scheepvaart op 1 november 2017
   Volgens Herke was het vooral informatief.
 2. Reinheid
  1. Brief wijkgroep over groenonderhoud Westertuinen en (re-)acties (Frans)
   Frans heeft reactie van wethouder doorgestuurd. Zij heeft verbeteringen/aanpassingen toegezegd. Reacties uit de wijkgroep: snoeien bij boomspiegels niet meegenomen. De wijkgroep wacht het verbeterde plan af.
  2. Bladveegplan (Frans).
   Is in de wijkgroep verspreid. Wordt echter volgens de leden niet altijd goed uitgevoerd. Frans stuurt brief naar wethouder (actie Frans).
  3. Grondstoffenplan en Beleid afvalinzameling.
   Zie mededelingen in NHD en op website van de gemeente: er gaat een proef plaatsvinden in verschillende wijken met extra kliko’s dan wel op andere manieren. De wijkgroep wacht af wat er gaat gebeuren alvorens te reageren.
 3. Veiligheid/verkeer:
  Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan): stand van zaken, handhaving, ervaringen, etc.: zie punt 5.

 

 1. Welzijn / Zorg
  1. Edith van Kuler (Sociaal Team) is las gast aanwezig en meldt het volgende:
   1. Er zijn relatief weinig meldingen uit onze wijk bij het Sociaal Team. Zij proberen achter individuele deuren te komen waar hun inzet nodig is, zij willen preventief bezig zijn om echte problemen vóór te zijn. Daarvoor hebben ze wel ogen en oren nodig. Eenieder kan cases aanmelden (email-adres en meldnummer staan o.a. op onze website). Er is werk genoeg maar het Team kan het aan. Belangrijkste problemen zijn eenzaamheid (alleen hoeft nog niet eenzaam te zijn) en schulden.13. Actielijst
 1. PR & Communicatie
  1. Adressenbestand (Frans): is toegestuurd aan de leden.
  2. Berichten voor website: de vergadering verzoekt de webmaster een publicatiedatum te plaatsen bij de berichten op de website (actie webmaster).
  3. Regionale evenementenkalender 2018 van Gemeente Beverwijk: Jan Beentjes zal Tiny vdKamp melden dat een straatmarkt aangemeld kan worden (actie Jan Beentjes).
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. De Vijverhoef krijgt dit jaar weer een kerstboompakket van de gemeente. Onbekend is of de Anemonenlaan het ook weer krijgt.
 2. Sluiting

—————————————————-

Verslag Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                 Montessorischool
Datum:                 12 september 2017
Tijd:                      19:30-21:00

 1. Opening en vaststellen agenda
  Tiny van der Kamp wordt als gast welkom geheten.
 2. Aanwezig/afwezigheidsberichten

Aanwezig: Frans Backus, Herke van Beek, Jan Beentjes, Lisette Bras, Thijs Cana, Karel Fiseler, Irene Haak, Hans Kramer, Els Voogt
Afwezig: Renée van Buren, Joop Haasbroek, Pieta Kalmhout, Anita Thijms,
Gast: Tiny van der Kamp

 1. Input van Publieke Tribune en/of gastsprekers
  Geen
 2. Vaststellen verslag van vorige vergadering (9 mei 2017)
  Karel Fiseler: neem contact op met ambtenaar Gozeling omtrent kennisgeving over werkzaamheden.
  Verslag akkoord.
 3. Woonwijk “Binnenduin” :
  1. stand van zaken
  2. Wethouder fietst met raadsleden op 17 juli 2017 (zie intern verslag).
   Verstuurd en akkoord.
  3. Informatiebijeenkomst Verkeer Binnenduin op 15 mei 2017.
   Naast parkeerlocaties geen bijzonderheden.
  4. Informatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp Annie Palmenlaan op 31 mei 2017
   (=verlengde Plantage). Zie website gemeente.
  5. Informatiebijeenkomst 12 juli 2017 over waterbeheersing.
   zie website.
  6. Bebouwing tussen Creutzberglaan 24a en 28.
   Bij geen bezwaar omwonenden (bouwverkeer over de Creutzberglaan) kunnen deze 2 woningen naar voren worden getrokken. Voordeel voor Creutzberglaan-bewoners is versnelde aanleg parkeerplaatsen.
  7. Tijdelijk informatiecentrum
   Ingericht aan het einde van de plantage, groene container.
  8. Bouwrouting Binnenduin
   Na schade aan bestrating en bomen Laan van Blois, aangepast en voorzien van uitgebreide bebording.
  9. Beeldkwaliteitsplan Binnenduin
   ……….
  10. Straatnamen, Google Maps???
   Frans praat ons bij.
  11. Laatste nieuws
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken
   Uit: Brief over slecht onderhoud groen (zie punt 10a).
  2. In: eerste reactie daarop van J. Dorenbos
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Status Creutzberglaan 115, aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling; stand van zaken (Hans).
   Geen verder nieuws bekend.
  2. Ontwerp-Bestemmingsplan Woongebied West aangehouden (Frans)
   Zou in juli 2017 worden vastgesteld. Is van de agenda afgehaald i.v.m. winkeliers. Komt in september opnieuw op de agenda van raadscommissie.
  3. Wijk aan Duinerweg 171-173.
   Op de hoek bij sportschool de Lange komt een appartementencomplex.
 1. Groenvoorzieningen
  1. Speeltuin Cnossenhof.
   Veel en hoog onkruid. Melding gemaakt bij “verbeter de buurt”. Treden snel op, echter gaat ten koste van ander onderhoud. Is ruim 350k op bezuinigd.

Waarom neemt HVC niet het afval mee dat naast een afvalbak ligt?

 1. Milieu & Gezondheid
  1. Windmolens: windparken Spuisluis en Ferrum: stand van zaken
   Presentatie in november 2017 (wordt geregeld door Renee van Buren).
  2. Presentatie fijnstof: status
   zie 9a.
 2. Reinheid
  1. Brief wijkgroep over groenonderhoud Westertuinen-Warande naar wethouder J. Dorenbos en (re‑)acties (Frans)
   Brede discussie. Er zal een plan moeten komen, echter zal ten koste gaan van andere zaken. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Er is nog geen reactie van wethouder J. Dorenbos ontvangen.

 1. Grondstoffenplan en Beleid afvalinzameling (zie ook toegezonden documenten: Grondstoffenplan 2017-2020 Beverwijk en 2 documenten van Karel Fiseler)
  Idee was dat Wethouder Dorenbos hier een toelichting op zou kunnen geven. Bij meer gescheiden aanleveren zouden afvalstoffen heffing dalen.
  Dorenbos wordt uitgenodigd om een toelichting te geven in de Wijkgroep.
 1. Veiligheid/verkeer
  1. Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan): stand van zaken, handhaving, ervaringen, etc.
   Weinig voortgang, geen concrete veranderingen. Alleen een paar bordjes geplaatst.

Het idee wordt geopperd om met Nelis te praten over het alleen voor fietsers ontsluiten van het GD-gebied via de Seringenhof, ander verkeer via de Plantage.
Wat betreft de tellingen: we zijn overdonderd door de presentatie door de gemeente
Bewonerscomplex Vijverhof verjongt => meer auto’s, dus extra reden om iets aan verkeerssituatie te doen.
Onderwerp aanhouden.

 1. Tata Steel heeft plannen om communicatie bij calamiteiten te verbeteren i.s.m. VRK, GGD, gemeente en omliggende bewonersorganisaties. Bewonerscommissie Creutzberglaan e.o is uitgenodigd.
 2. Welzijn / Zorg
  1. Straatrommelmarkt
   Burger initiatief is zeer positief ontvangen, grote mate van betrokkenheid vanuit de buurt. Krijgt volgend jaar een vervolg, scholen worden betrokken.
  2. Kerstboom 2017.
   De Vijverhof, de Anemonenlaan en de Montessorischool hebben dit jaar (weer) interesse in een boom.
 3. Actielijst
 4. PR & Communicatie
  1. Adressenbestand (Frans).

Tiny van der Kamp wordt lid van de wijkgroep.
Frans update overzicht en stuurt rond.

 1. Berichten voor website
  Website wordt zeer druk bezocht! Top en zeer positief.
 2. Mededelingen / Rondvraag
  1. Vergaderschema 2017 en 2018. 2e dinsdag in de oneven maand, m.u.v. juli.
  2. Rondvraag/WVTTK/Mededeling
   Herke: Willen school met een lokaal uitbreiden. Komt 5okt in de raad. Gaat geen extra verkeershinder geven, de leerlingen zijn er nu al.
   Vanuit Juffertje blijkt dat Aart van Oostveen met pensioen gaat.
 3. Sluiting: 21:03

 

————————————

 

Verslag Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                    Montessorischool
Datum:                   9 mei 2017
Tijd:                       19:30-21:00

 1. Opening en vaststellen agenda
  Karel en Joop verlaten de vergadering eerder.
 2. Aanwezig/afwezigheidsberichten:
  Aanwezig: Herke van Beek, Thijs Cana, Frans Backus, Hans Kramer, Karel Fiseler, Joop Haasbroek, Marc Kouwenhoven, Els Voogt, Jan Beentjes, Irene Haak, Renée van Buren, Pieta Kalmhout
  Afwezig m.k.: Lisette Bras, Anita Thijms.
  Gasten: Tini Arisz en Klaas Hoekstra
 3. Input van Publieke Tribune en/of gastsprekers
  Geen
 4. Vaststellen verslag van vorige vergadering (14 maart 2017)
 5. Woonwijk “Binnenduin” :
  1. stand van zaken
   Aanvullende vragen gestuurd naar de gemeente. Werkzaamheden Bankenlaan worden medio week van 15 mei opgeleverd. Kennisgeving op de site schiet zeer tekort. Karel Fiseler gaat kijken hoe hij dit mee kan nemen naar de gemeente (Gozeling). Marc stuurt mail naar wijkbeheer met zorgen omtrent kennisgevingen.
   Inrichting wijk ten noorden van de Bankenlaan wordt in week 19 afgerond.
   Stand van zaken verkoop grond aan omwonenden (achtertuinen Zeestraat en Brederodelaan), niet bij alle bewoners Brederodelaan bekend. Vraag ligt bij Cecilia van Weel.
  2. Brief van wijkgroep en reactie daarop van WMO-raad (Joop)
   WMO raad heeft aangegeven zich niet te bemoeien met de inrichting van de gemengde doelen zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Aan de projectontwikkeling om hier invulling aan te geven. Gaat dit niet door, dan betekent dit bestemmingsplan wijziging.
   Voorstel van de vergadering is om richting de gemeente voor te stellen om hier een Gymzaal van te maken tbv de Montessorischool en ’t Kraaiennest en te kijken naar de Stadsvisie van Beverwijk. Actie Herke/Jan/José.
  3. Informatiebijeenkomst 15 mei 2017 in Paviljoen Westerhout over verkeer rond Binnenduin.
   Uitnodigingen zijn verstuurd.
  4. Laatste nieuws: ontwikkelingen m.b.t. parkeren t.b.v. de Creutzberglaan, grond van de PKN in noord-west-deel van Binnenduin (hoek Bankenlaan-Creutzberglaan)
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken
   Uitnodiging ontvangen voor de installatie en beëdiging van de nieuwe Burgemeester, 18 mei 2017. Iedereen is welkom.
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Status Creutzberglaan 115, plannen nieuwbouw (Hans).
   Nog geen aanvraag omgevingsvergunning aanvraag verschenen.
  2. Reactie op Ontwerp-Bestemmingsplan Woongebied West
   Vanuit Wijkgroep geen reactie gegeven op het stuk. In juli komt het plan in de raad.
  3. Informatie-avond Project Wingerd Westertuinen
   Aanleiding riool vernieuwing. Insteek gemeente: geen vooropgezet plan, Bewoners laten komen met ideeën. Vanuit bewoners weinig wens op verandering (dus niet duurzaam veilig herinrichten). Wordt verder uitgewerkt.
 1. Groenvoorzieningen
  1. Opening speelplek Cnossenhof (Marc)
   Opening staat gepland voor 24 mei 2017.
  2. Plantenbakken Creutzberglaan worden door Ter Meulen Tuinstyle 2 maal per jaar van planten voorzien.
 1. Milieu & Gezondheid
  1. Windmolens: windparken Spuisluis en Ferrum

Volgens Karel Fiseler is in de IJmond Commissie de visie luchtkwaliteit besproken: de OD IJmond heeft maar een kleine vinger in de pap, de OD Noordzeekanaalgebied is hierin bepalend. De gemeente Beverwijk heeft nauwelijks invloed op de plannen.
Geen behoefte om aan te haken met IJmuiden/Velsen. Marc/Frans stelt voor om contact te zoeken met Dorpsraad Wijk aan Zee. Daarnaast zijn ook plannen om windmolens te bouwen langs de Reijndersweg en ter hoogte van de Zeestraat.
Volgens rapporten neemt de concentratie van fijnstof achter de windmolens toe met ca. 10%.
Marc stelt voor om de ODIJ/GGD uit te nodigen voor een thema-avond over luchtkwaliteit. Wordt georganiseerd, actie Renée. Karel Fiseler stuurt nog documenten op.

 1. Reinheid
  1. Geen
 2. Veiligheid/verkeer
  1. Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan): stand van zaken, handhaving, ervaringen, etc.
   Wordt 15 mei besproken.
   Herke maakt opmerking over het handhaven op de verkeerde momenten. Wordt meegenomen naar het overleg van 15 mei.
  2. Aanpassing busroute (Frans).
   Lijn via Zeestraat-Groenlaan-Plantage wordt omgelegd via Zeestraat – Westerhout plein – Warande – Plantage. Goed plan.
  3. Mogelijke aanpassingen fietsnetwerk in Beverwijk, (en Velsen en Heemskerk) (Frans).
   fietsnelroutes worden omgelegd. O.a. via Warande–Alkmaarseweg.
 1. Welzijn / Zorg
  1. Sociaal team heeft gevraagd of er behoefte is uit de wijk voor ondersteuning. Karel Fiseler meldt dat de raad een vinger aan de pols houdt: welke behoeftes, welke resultaten, etc. Het team is ’s avonds niet beschikbaar.
   Conclusie overleg: geen behoefte.
 2. Actielijst
  Geen follow-up.
 3. PR & Communicatie
  1. Adressenbestand (Frans): is bijgewerkt. Wordt rondgestuurd. Actie Frans.
  2. Berichten voor website.
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Vergaderschema 2017, 2e dinsdag oneven maanden, m.u.v. juli. Eerst volgende 12/9 en 14/11.
  2. Rondvraag
   Marc. Heeft nadrukkelijk het verzoek gehad om alleen bij de Wijkgroep aan te schuiven als het strikt noodzakelijk is, hij komt dus niet meer tenzij de wijkgroep er om vraagt. Graag wel in de cc van alle post.
   Wijkgroep spreekt zijn zorg uit omtrent continuïteit wijkgroep. Contacten met de burger vinden plaats op andere manieren, social media, mail etc.
   Herke. Brand (papiercontainer) geweest met Pasen, echter heeft geen melding ontvangen. Bij wie moet hij zijn? Vergadering weet dit niet. Frans vraagt na bij de VRK.
   Herke. Niet tevreden over Wijkagent. Veel overlast van hangjeugd, schade aan dak van school, komt niet kijken. Ook scouting, begraafplaats heeft last. Hoe krijgen we hier meer aandacht voor? In ieder geval blijven melden.
   Pieta: Waarom hangt er bij de Laan van Blois een bord “ hier wordt niet gestrooid” . Frans geeft uitleg. Strooiroutes worden in de toekomst losgekoppeld van classificatie van de wegen.
   Irene: Op het land van Eijking (eind Creutzberglaan, Nollen) zou een varkensfokkerij voor natuurvarkens en een boomkwekerij komen?
 2. Sluiting

 

————————————————————————————

Verslag  wijkgroepvergadering 14 maart 2017

Aanwezig van wijkgroep: Frans Backus, Herke van Beek, Jan Beentjes, Thijs Cana, Irene Haak,  Els Voogt
Afwezig van de wijkgroep: Lisette Bras (mk), Renée van Buren (mk), , Hans Kramer (mk), Pieta Kamhoot, Karel Fiseler (vaste gast) (mk), Joop Haasbroek (mk), Marc Kouwenhoven (vaste gast) (mk), Anita Thijms (mk)
Op uitnodiging bij punt 3: P. Westgeest (gemeente Beverwijk)
Gasten: Er zijn 5 gasten aanwezig, presentielijst beschikbaar.

Agendapunt 1 en 2: Opening en vaststellen agenda resp. Input Tribune/gastsprekers

Agendapunt 3a: Binnenduin, stand van zaken, aankoop gronden tbv parkeerterreinen, etc.
Zie separaat document (als bijlage achter dit verslag): dit document is door de gemeente gecontroleerd en aangevuld waar nodig.

Agendapunt 3b: Vooraankondiging bijeenkomst 15 mei 2017 over verkeer Binnenduin en rond scholen
Zie website Westbeverwijk voor dit document.

 Agendapunt 3c: Bijeenkomst 30 jan 2017 inrichting openbare ruimte Annie Palmenlaan
Zie verslag van deze bijeenkomst.

Agendapunt 3d: Binnenduin, complex met bestemming GD in verlengde van Seringenhof
1.
Backus heeft na intern overleg discussie-aanzet gestuurd naar Sociaal Team en enkele leden van de wijkgroep om te kijken of/wat/hoe er met dit GD-complex gedaan kan worden m.b.t. maatschappelijke doelen. Het wachten is nog op een reactie van het Sociaal Team.

Agendapunt 4a: Verslag van wijkgroep 10 jan 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.

Agendapunt 4b: In- en uitgaande stukken

 • Aankondiging bijeenkomst 30jan17: inrichting openbare ruimte Annie Palmenlaan
 • Verslag bijeenkomst 30jan17 (voor wijkgroep, op website gemeente aangepaste versie)
 • Vooraankondiging bijeenkomst 15mei: verkeer Binnenduin en rond de scholen

 Agendapunt 4c: Terugblik op College Toer dec 2014
Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering

Agendapunt 5a: Ruimtelijke ordening, Status Creutzberglaan 115
Niemand kan iets melden.

Agendapunt 6: Groenvoorzieningen
Jan Beentjes meldt met tevredenheid dat hij contact gehad heeft met groenonderhoud rond flat de Vijverhof. Resultaat: meer snoeien van groen rond de hangplek. Ook zijn 2 bomen in de Zonnebloemlaan vanwege ouderdom vervangen door nieuwe (een afkomstig van de Breestraat).

Agendapunt 7: Milieu en Gezondheid

Agendapunt 8: Reinheid

Agendapunt 9a: Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ‘t Kraaienest
Jan Beentjes en Frans Backus hebben 9feb17 gesproken met Jan Koper en Marc Kouwenhoven (gemeente) over een vervolg op de brief en de maatregelen; het is moeilijk handhaving in te zetten, het aantal handtekeningen zou niet voldoende zijn, kortom het gaat moeizaam. Daarna is het stil gebleven.
Besloten wordt dat Jan Beentjes een herinnering naar Marc Kouwenhoven stuurt (Cc naar Jan Koper).

Agendapunt 10: Welzijn  / Zorg

Agendapunt 11: Actielijst

Agendapunt 12a: Adressenbestand
We kennen leden, vaste gasten en gasten.
Frans Backus zal de lijst actualiseren en daartoe enkele personen nog vragen naar hun status.

Agendapunt 12b: Berichten voor de website

Agendapunt 13a: Vergaderschema 2017
Zie website Westbeverwijk.

Agendapunt 13b: Rondvraag
– N.a.v. een vraag van een gast: De vergadering is van mening dat de stukken, de agenda en het verslag per email alleen naar de vaste gasten en de leden van de wijkgroep gestuurd moeten worden. Alle anderen kunnen de belangrijke stukken op de website vinden (o.a. bij Nieuws). Het vergaderschema is ook aldaar te vinden.
– Enkele leden melden dat de speelplaats Cnossenhof er goed uit ziet.

Agendapunt 14:Sluiting

Bijlage bij agendapunt 3: zie volgende pagina

(Spaar-)Agendapunten

 • Terugblik op de College Toer van dec14(?)
 • Creutzberglaan 115, stand van zaken
 • Verkeerssituatie en –proef rond de scholen
 • Vervolg Binnenduin
 • Sociaal Team

————————————————

Bijlage bij agendapunt 3a van wijkgroepvergadering Westertuinen-Warande van 14 maart 2017

BINNENDUIN

1.Binnenduin-Noord inrichting Openbare Ruimte
Inrichting openbare ruimte Bankenlaan en Binnenduin-Noord ligt ca. 2 weken achter op het oorspronkelijke schema zoals op website staat op 14 mrt door winterweer. Website wordt aangepast (wijkgroep heeft nieuwe planning ontvangen, 22mrt17 is website geactualiseerd): afronding week 16&17.
VRAAG 1: wat gebeurt er met pad langs vijver (zijde Toon Kokhof)?
GEMEENTE: In onderzoek
VRAAG 2: waarom staat werk Bankenlaan en omgeving niet op website van Beverwijk onder “werk aan de weg”?
GEMEENTE: Signaal doorgegeven
VRAAG 3: wordt de Bankenlaan heringericht tot aan de Laan van Blois of tot de Aardbeiencroft?
GEMEENTE: tot de Aardbeiencroft

2.Binnenduin-midden

2.1 Zuidkant Bankenlaan nabij Creutzberglaan
Voor dit perceel  is ontwikkelaar bezig met ontwerp voor 24 woningen.  gemeente koopt deel van grond t.b.v de openbare ruimte (o.a. parkeerplaats langs Bankenlaan => wijzigen bestemmingsplan (schets 8dec16 niet conform BestPlan)

2.2 Noordzijde Annie Palmenlaan
Kavels verkocht nr 1-15 / in aanbouw / VO voor inrichting Openbare Ruimte wordt opgesteld, bewonersbijeenkomst geweest 30 jan17
VRAAG 4: wanneer komt het VO naar de wijkgroep (in het verslag van de bijeenkomst van 30jan17 staat ten onrechte vermeld dat het plan al op 31jan17 is uitgereikt)
GEMEENTE: Volgens planning stelt het College het VO in mei 2017 vast. Daarna is het plan openbaar

2.3 Zuidzijde Annie Palmenlaan
Oostzijde 4 blokken in bezit van gemeente / College gaat in komende periode bedenken hoe hier mee om te gaan / Bestemming 2-onder-1-kap (4*2*2 stuks)
Westzijde blok eigenaar:  gemeente : BestPlan: rij-woningen (max 12). Ook hier kijkt de gemeente op dit moment naar.
Gemeente ook bezig met parkeerplaats op Landje van Schols/speelterrein (tussen Creutzberglaan 134 en 144) .
VRAAG 5: wie is eigenaar van perceel voor de rij-woningen?
GEMEENTE: Gemeente

2.4 Daaronder van oost naar west
Oorspronkelijke bebouwing blijft gehandhaafd.
VRAAG 6: ontsluiting met huidige weg?
GEMEENTE (nagekomen): Vooralsnog blijft de huidige ontsluiting van het perceel van de familie Duin gehandhaafd.
Voorts 3 blokken ten westen daarvan:  BestPlan 2-onder-1-kap (3*2*2 stuks)
Uiterst west: eigenaar Nelis bouwt hier rij van 12 huurwoningen (omgevingsvergunning afgegeven)

2.5 Daaronder van oost naar west
GD-complex: Hiervoor is nog geen vergunningaanvraag ingediend (op 14-mrt-2017). Deels moet 800 m2 maatschappelijk zijn.
Meer door gemeente wordt op 15 mei 2017 aangekondigd + door gemeente: bijeenkomst over o.a. verkeer scholen en Binnenduin
Ten westen daarvan:…..
VRAAG 7: wie is grondeigenaar van het “middenblok”?
GEMEENTE: Zie vraag 8
Uiterst west: … / getoonde schets 8dec16 onjuist (geen 8 woningen toegestaan maar 4 volgens het BestPlan)
VRAAG 8: wie is grondeigenaar van dit blok?
GEMEENTE: Het is niet aan de gemeente om gegevens van private eigendommen te verstrekken. Informatie wordt verschaft door het Kadaster

3. Binnenduin-zuid
Het College heeft een Plan van aanpak vastgesteld.De gemeente heeft naar groepjes van bewoners van Brederodelaan, Zeestraat en Creutzberglaan een brief gestuurd en met hen besproken over de verkoop van grond aan de achterzijde van de percelen. De gemeente wil vanwege privacy-redenen hier niet verder op ingaan in de wijkgroepvergadering.
Sommige percelen ondervinden vertraging door het pachtcontract met Arisz (tot 31dec20) en het niet in bezit zijn van sommige grondstukken..

4. Parkeerdruk Creutzberglaan
De gemeente wil op 15 mei 2017 ook iets mededelen over de parkeerdruk op de Creutzberglaan.
VRAAG 9: wanneer begint de gemeente met uitvoeringsacties (zoals bij de aanloop tot en de totstandkoming van het Bestemmingsplan vóór 2009 toegezegd) om de parkeerdruk op de Creutzberglaan te verlichten?
GEMEENTE: Dat bespreken we tijdens de bewonersavond op 15 mei a.s

5. Website gemeente over project Binnenduin
De website is deels geleegd en wordt in de komende 2 maanden weer aangevuld.


 

Verslag Wijkgroepvergadering 10 januari 2017

 

Wethouder C. van Weel aan het woord met daarnaast Piet Westgeest van de gemeente

Veel belangstellenden !!!!!

Verslag van de wijkgroepvergadering Westertuinen-Warande

Datum: 10 januari 2017

Aanwezig van wijkgroep:
Frans Backus, Herke van Beek, Jan Beentjes, Lisette Bras, Renée van Buren, Thijs Cana, Karel Fiseler (vaste gast), Joop Haasbroek, Marc Kouwenhoven (vaste gast), Anita Thijms
Afwezig van de wijkgroep: Irene Haak, Hans Kramer (mk), Pieta Kamhoot, Els Voogt (mk)
Er zijn 40-50 gasten aanwezig (waarvan ca. 10 vooraf aangemeld), presentielijst beschikbaar; vergadering vindt plaats in ander lokaal vanwege de overstelpende opkomst, extra stoelen zijn aangesleept.

Agendapunt 1 en 2: —

Agendapunt 3: Binnenduin.

De wijkgroep geeft het woord aan de gemeente-delegatie o.l.v. wethouder Cecilia van Weel. De gemeente houdt een PowerPoint-presentatie: de sheets zijn door de gemeente naar de wijkgroep gestuurd (en aldaar op te vragen).
De belangrijkste punten zijn in dit verslag vermeld.
Cecilia van Weel
Belangrijkste in mijn portefeuille:

 • jeugd (jeugdzorg, jeugdbeleid, jeugdhulp);
 • voorts Kunst & cultuur
 • en als projecten o.a. Stationsgebied (met nog een schat te gaan: het terrein van voormalig Ankies Hoeve) en Binnenduin

Binnenduin: eind september 2016 is er een streep getrokken in de werkwijze van, de aanpak van en de uitvoering door de gemeente van het project Binnenduin.
Projectleiding is verdiept/versterkt:

 • Rob de Boer (projectleider grondverkoop)
 • Piet Westgeest ( Algemeen projectleider supervisor)
 • Rob Stapersma (projectleider inrichting openbare ruimte)
 • En namens het gemeentebestuur Cecilia van Weel als verantwoordelijk bestuurder

Wat is toegezegd? De gemeente is bezig met uitzoekwerk, en onderzoekt ook de status van e.e.a.
Gegeven is: het bestemmingsplan is onherroepelijk en leidend.
De Wet Voorkeursrecht Gemeenten WVG is er af gehaald, de gemeente ontwikkelt niet zelf maar laat de markt het werk doen.
Het beeldkwaliteitsplan is een richtlijn voor de bebouwing en inrichting van de openbare ruim,te, maar het heeft geen juridische waarde.
Bij elke kavel die de gemeente verkoopt hoort een paspoort.
De gemeente wil duidelijk zijn, met toezeggingen kunnen we niets.

Piet Westgeest
De voormalige projectleider doet nu ander werk binnen de gemeente (zoals ook door CvW al gezegd is), hij is wel beschikbaar voor informatieverschaffing.
Het zuidelijk deel wordt naar verwachting pas vanaf 2020 ontwikkeld.
De firma Nelis:

 • heeft 3 gebieden in het middendeel van Binnenduin
 • heeft een vergunning aangevraagd voor een rij-van-12-woningen (grond is door Nelis gekocht van WoonOpMaat)
 • heeft de grond met bestemming Gemengde Doelen voor een appartementencomplex (nabij Seringenhof)
 • heeft grond in bezit voor een reeks 2-onder-1-kap woningen, ten zuiden van de verlengde Plantage

De gemeente heeft recent weer intensief contact met de Protestantse Kerk over een plan om grond te verkopen (in bezit van kerk) aan één partij die een plan ontwikkelt.
Leading  in alles is het bestemmingsplan.
Er is verwarring geweest (wat komt er wel, waar komt wat, e.d.) doordat er tekeningen in omloop zijn die ideëen tonen, die alternatieven tonen, die studies tonen maar die niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan.
De gemeente wil (en moet) zich houden aan het bestemmingsplan en toetst alle plannen daaraan.

Rob de Boer
Al in 2009 zijn er plannen gemaakt voor en is er gesproken met gegadigden over de verkoop van kleinere percelen aan bewoners/eigenaren van panden langs de Zeestraat, Brederodelaan en Creutzberglaan. Er wordt nu gewerkt aan een Plan van Aanpak per perceel/blok; dit PvA wordt in januari 2017 (deze maand nog) ter goedkeuring voorgelegd aan het College van B&W.

Cecilia van Weel
De wethouder stelt dat er in het verleden door de gemeente niet goed is gehandeld. Mochten er vragen zijn, dan kan men haar zelf benaderen via de email c.vanweel@beverwijk.nl.
Na dit onderwerp wordt de vergadering tijdelijk onderbroken en verlaat een groot deel van de aanwezigen de lokaliteit.

Op 11jan17 hebben Peter Oort en Frans Backus aanvullend gesproken met Piet Westgeest, ondersteund door Arthur de Boer, stedebouwkundige.
Daarbij is vanuit de gemeente gesteld/verduidelijkt:

 • Nelis heeft een plan ingediend voor een rij woningen haaks op de Creutzberglaan ten zuiden van de geplande sloot) (Jan van der Schoor…..)
 • Nelis werkt aan een plan voor 6 blokken van 2-onder-1-kap ten zuiden van de verlangde Plantage, ten westen van het huidige paardenweitje
 • Vermoedelijk eind februari 2017 dient Nelis een plan in voor het Gemengde Doelen-blok; waarschijnlijk afwijkend van het Bestemmingsplan)

 Volgens het Bestemmingsplan geldt voor het Gemengde Doelen-blok:

 • 2 bouwdelen: een noordelijk en een zuidelijk
 • 2 bouwlagen aan de noordzijde (maatschappelijke doeleinden, eventueel gecombineerd met appartementen, maximaal 8-10 m hoog)
 • Aan de zuidzijde appartementen
 • Bouwhoogte gestaffeld gestapeld tot max. 15,5 m.

Voorts heeft de wijkgroep gevraagd wat de gemeente doet of gaat doen aan de parkeerdruk op de Creutzberglaan: in het plan zijn in 2009 extra parkeervoorzieningen opgenomen, maar er is tot op heden nog niets gerealiseerd.

 Afspraken/vragen:

 • Openstaand uit de Raadscommissie van 8 december 2016:
  • Wethouder van Weel-Niesten zegt toe na te gaan of zich tussentijds wijzigingen hebben voorgedaan in het bestemmingsplan ten aanzien van Binnenduin, en de raad hierover schriftelijk te informeren.
  • Wethouder van Weel-Niesten zegt toe de kaarten, zoals gepresenteerd op de  sheets in de presentatie, verder toe te lichten, gezien de vragen over de  invulling en betekenis van de functies die hierop zijn afgebeeld.
  • Wethouder van Weel-Niesten zegt toe de raad bij mooi weer graag uit te  nodigen om ter plaatse meer tekst en toelichting te geven over het project.
  • Wethouder van Weel-Niesten zegt toe te onderzoeken welke mogelijkheden er  zijn om in het Zuidelijk Veld de parkeerdruk te verbeteren.
 • De documenten rond de proef Verkeerssituatie scholen Laan Van Blois-Zonnebloemlaan-Seringenhof worden door de wijkgroep naar wethouder Cecilia van Weel gestuurd (zij is niet op de hoogte van de proef).
 • Eind januari 2017 komt het PvA voor de verkoop van de gronden voor de achtertuintjes.
 • Uit te zoeken door de gemeente:
  • Wat is het maximum aantal woningen in Binnenduin?
  • Is de informatie op de website van Nelis en op de website van de wijkgroep volgens de gemeente juist, en zo nee geeft de gemeente dit dan ook aan met het verzoek aan de websitebeheerder/eigenaar de fouten te repareren resp. zet de gemeente op zijn website de juiste informatie?
  • Behoudt de gemeente op zijn website over Binnenduin links naar commerciële partijen?
  • Bestuurlijk gaat de gemeente kijken naar de toekomstige verkeerssituatie rond het kruispunt Laan van Blois, Zonnebloemlaan, Seringenhof en daarin betrekkend: de komst van allen appartementen (geen gemengde doelen) met ontsluiting alleen via de Seringenhof in het blok GD, de huidige verkeersproblematiek en de onlangs opgestarte proef met verplichte rijrichtingen.
  • Wat is de stand van zaken m.b.t. het verlagen van de parkeerdruk Creutzberglaan?
 • De gemeente geeft antwoorden op de gestelde vragen en de wijkgroep zal deze publiceren op de website.

Aanwezig  blijven:
Frans Backus, Herke van Beek, Jan Beentjes, Lisette Bras, Renée van Buren, Marc Kouwenhoven, Anita Thijms
Besloten wordt allen de onderstaande agendapunten te behandelen en de overige door te schuiven naar de volgende vergadering.

Agendapunt 9a: Veiligheid,
Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest
De vergadering vindt de brief van de gemeente (die ca. 22 dec 16  in de omgeving huis-aan-huis-verspreid is) slordig, en ook het plaatsen van de verkeersborden voordat de brief bezorgd is wordt niet gewaardeerd.
Jan Beentjes gaat alle reacties uit de buurt en vanuit de scholen en de wijkgroep inzamelen.

Agendapunt 9b: Veiligheid, NL Alert n.a.v. Brand Creutzberglaan
Besloten wordt dat Frans Backus vragen gaat stellen aan de Veiligheidsregio Kennemrland (VRK)over het beleid m.b.t. het sturen van een alert, wel/niet radiowagens inschakelen, etc.

Agendapunt 5b: Ruimtelijke ordening, speelplaats Cnossenhof
N.a.v. de reactie van M. Kraaieveld, verstuurd naar Hans Kramer op 4 januari 2017 en een door Marc Kouwenhoven in de vergadering uitgereikte email van Rixt Hofman (gemeente Beverwijk): Marc Kouwenhoven meldt hoe er vanuit de gemeente gehandeld is, dat de wethouder 2 bezoeken aan de locatie gebracht heeft, en dat de gemeente wel geleerd heeft dat de procedure verbeterd kan worden. De wijkgroep ziet het niet meer als zijn taak om hier nog verder op te reageren.

Agendapunten voor de volgende vergadering (14mrt17):

 • Terugblik op de collegetoer van dec14(?)
 • Creutzberglaan 115, stand van zaken
 • Verkeerssitiatie en –proef rond de scholen
 • Vervolg Binnenduin
 • Sociaal Team

 

 

Samenvatting vergadering Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:      Montessorischool
Datum:      8 november 2016
Tijd:          19:30-21:00

 1. Opening en vaststellen agenda
  1. Input van Publieke Tribune
  2. In- en uitgaande stukken.
 2. Stand van zaken saneren speelplekken w.o. Cnossenhof.
  Reactie van omwonenden wordt door gemaild. Mail met update vanuit R. Hofman wordt gemaild.
  Er wordt n.a.v. de eerste reacties en update een nieuwe tekening worden gemaakt. Vanuit de buurt zijn ze enthousiast over het plan, echter op een aantal punten willen zij dat het huidige groen meer wordt gehandhaafd en de ontsluiting veilig moet blijven. Vanuit buurt zal contact worden opgenomen met Rixt en Marc zal Rixt ook met Marcel Kraaijenveld in contact brengen.
 1. Algemeen
  1. Kandidaten voorzitterschap (allen).
   Voorstel om dit bij toerbeurt te doen tussen de volgende personen, Jan / Hans (Lisette wil dan notuleren) / Frans / Herke. Frans blijft aanspreekpunt voor gemeente.
  2. Actieplan gemeente 2017 (Marc)
   Geen acute knelpunten mbt riool / wegen etc. Wordt pas in 2018 geïnspecteerd en voor later ingepland.
   Mogelijk wordt beschoeiing achter Toon Kokhof door HHNK vervangen.
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Voorontwerpbestemmingsplan Woongebied West (Frans)
   Zeer beperkte aanwezigheid vanuit de buurt (4 bewoners). Nieuwe plan grotendeels gelijk op een paar kleine aanpassingen na. Geen formeel bezwaar vanuit de wijkgroep
  2. Status Binnenduin (Frans/Hans)
   Paul Schekkerman verhinderd ivm voorbereiden raadsstuk mbt status Binnenduinen. Volgende keer op de agenda (10/1). Informatie op de site westbeverwijk.nl zou niet kloppen. Frans verzoekt Peter om contact op te nemen met Paul Schekkerman. (noot redactie: informatie op website klopt wel, want er was “onzorgvuldig” gelezen !)
  3. Grondverkoop bewoners Creutz, Brederodelaan en Zeestraat (Hans).
   Vanuit de gemeente is Rob de Boer van team Vastgoed aangesteld om de grondtransacties te verwerken. Rob is nu alle informatie aan het inventariseren.
  4. Creutzberglaan 115, plannen nieuwbouw.
   Diverse bewoners hebben bezwaren ingediend. Nog geen reactie gemeente/ODIJ.
 1. Groenvoorzieningen
  1. Bladveegplan 2016 (Frans)
   Kleine aanvullingen op het plan, paviljoen Westerhout. Met wethouder wordt overlegd (samen met vondelkwartier) over gepland vegen, zodat bewoners hun blad in de stoep kunnen vegen.
 1. Milieu & Gezondheid
 2. Reinheid
  1. Schoonmaakacties (Marc)
   Gemeente samen met kinderen Montessori school een schoonmaakactie gehouden. Erg succesvol en educatief. Plannen om dit jaarlijks te herhalen, desnoods vanuit het wijkbudget.
 3. Veiligheid
  1. Vandalisme Kraaiennest (Frans)
   Welke ideeën zijn er om de vernielingen te verminderen. Camera toezicht, verlichting aanbrengen en afstemmen met Herke welke maatregelen hij destijds heeft genomen.
  2. Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan)
   Volgende afstemming staat gepland op 29/11. Contact met gemeente loopt moeizaam. Veranderen zullen getoetst worden met de buurt.
 1. Welzijn / Zorg
  1. Overleg met Monique Kamphuis v/h sociaal team. Wie?
   Frans/Hans zullen Joop vragen of hij dit wil oppakken.
 2. Actielijst
 3. PR & Communicatie
  1. Adressenbestand (Frans)
   Frans gaat een update verzorgen. Mailgroep wordt aansluitend geupdate
  2. Berichten voor website.
   Frans neemt dit op met Peter Oort
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Vergaderschema 2017
   10/1, 14/3, 9/5, 12/9, 14/11
  2. Afscheid burgemeester van Leeuwen op 29/11.
   Geen aanwezigheid vanuit Wijkgroep.
  3. Rondvraag
   Geen
 2. Sluiting
  Frans sluit af en wenst iedereen fijne feestdagen en een goed begin van 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten