Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich te melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl
——————————————————

 

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande
Plaats: Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3

Datum: 14 maart 2023

Tijd: 19:30-21:00


1. Opening, (huisregels Covid-19) en vaststellen agenda
2. Aanwezig/afwezigheidberichten

3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers

4. Kennis maken met (potentieel) nieuwe leden en gasten

5. Welzijn / Zorg / Veiligheid: —

6. Nieuwe naam voor de wijkgroep

Acties m.b.t. wijkgroep WestBeverwijk (zonder streepje en zonder spatie) wordt de
voortzetting van wijkgroep Westertuinen-Warande

Email en website houden zelfde naam

7. Overdragen beheer website: Peter O. gaat stoppen; status hoe verder te gaan

8. Bijpraten wijkgroep over:

i. Binnenduin: laatste nieuws

ii. Bevindingen met heien door Nelis

iii. Herinrichting wijk Warande: laatste stand van zaken

iv. Herinrichting wijk Warande: werk van Liander aan elektriciteitsnet Laan van Blois e.o.

v. Netverzwaring Liander in westelijk Beverwijk

vi. Herinrichting Plantage

vii. status bezwaar van wijkgroep tegen besluit van de gemeente Beverwijk m.b.t. klantaansluiting
Tata Steel op transformatorstation TenneT en vervolgtraject: informeel overleg en rechtszaak

viii. Geen gebiedsverbinder meer bij gemeente Beverwijk: vervolg?

9. Speeltuin Gladiolenlaan en Cnossenhof

Recente geschiedenis, ervaringen, bevindingen, tekortkomingen, verbetervoorstellen en wensen,
hoe verder, etc. door D. vdOutenaar (gast)

10. Veiligheid/verkeer

i. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois:

Status: brieven en handtekeningenactie Seringenhof en ontsluiting complex Nelis (Herke
e.a.), overleg, etc. (publicaties in pers, ingezonden stukken naar gemeente (raad en
College), antwoord gemeente op brief van wijkgroep en school, standaard-antwoord
gemeente, raadsvergadering 2feb23, behandeling in RaadsCie 30mrt met inspraak)

Strategie

ii. Doorfietsroute Warande-Wijk aan Duinerweg-Plesmanweg-Kuikensweg:

Stand van zaken

11. Reinheid en Groenvoorzieningen

i. Zwerfafval opruimen: zie email van H. Bruin

ii. Onderhoud grijs: PM

iii. Gladheidsbestrijding: PM

12. Algemeen

i. Ingekomen en uitgegane stukken

13. Ruimtelijke ordening

i. Herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en
Baljuwslaan): zie 8

ii. Bouwplan vVuuren (Wijk aan Duinerweg): inloop 21feb23, reacties (website
www.wijkaanduinerweg.nl)

iii. Bouwplan Warande hoek Plantage (vh Humanitas)

iv. Woonwijk “Binnenduin” : zie 8

14. Milieu & Gezondheid

i. Terugkoppeling uit en vragen voor Burentafel Tata Steel (Frans resp. allen):

a) Terugkoppeling uit Burentafel 1mer23

b) Input voor burentafel in apr23

ii. Net op Zee (Frans):

a) Bezwaar tegen klantaansluiting Tata Steel: zie 8

b) Themagroep Geluid en geluidsmetingen
iii. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied: status
iv. Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ) 20312040: reageren
vóór 14apr23

v. Hollandse Luchten: nieuwe meetinstrumenten en nieuw project fijnstof

vi. Energietransitie-documenten: Cluster Energie Strategie NZKG 2022 en eerste monitor regionale
energiestrategie Noord-Holland Zuid

15. Vaststellen verslag van vergadering op 13sep22 en 8nov22 en 10jan23 (indien gereed)

16. Actielijst

17. PR & Communicatie

18. Mededelingen / Rondvraag

i. Financiële afrekening kosten 2022

ii. Rondvraag

iii. Mededelingen

iv. Agendapunten voor vergadering op 9mei23 of 13jun23

v. Vergaderrooster 2023: 10jan, 14mrt, 9mei of 13jun, 12sep, 14nov

19. Sluiting

Reactiemogelijkheid is gesloten