Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich te melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl
——————————————————

 

Agenda Wijkgroep WestBeverwijk concept 6sep23

Plaats:                  Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein
Datum:                 12 september 2023
Tijd:                       19:30-streven 21:00

 

 1. Opening en vaststellen agenda incl. Aanwezig/afwezigheidberichten
 2. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
 3. Kennis maken met (potentieel) nieuwe leden en gasten
 4. Welzijn / Zorg / Veiligheid: —
 5. Bijpraten wijkgroep over:
  1. Bezwaar van wijkgroep tegen besluit van de gemeente Beverwijk m.b.t. klantaansluiting Tata Steel op transformatorstation TenneT: zitting Rechtbank op 27sep23
  2. Binnenduin: laatste nieuws zie Nieuwsbrief nr. 8
 •  
 1. Herinrichting wijk Warande: laatste stand van zaken wordt kort toegelicht (voortgang, ervaringen, communicatie, verkeersbesluit)
 2. Netverzwaring Liander in westelijk Beverwijk ligt stil
 3. Herinrichting Plantage: geen nieuws
 • Waterstofnetwerk in Noordzeekanaalgebied: stand van zaken wordt kort toegelicht
 • VAWOZ 2031-2040 (Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee): stand van zaken wordt kort toegelicht

 

 1. Veiligheid/verkeer
  1. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois: verkeersbesluiten
   •  
  2. Doorfietsroute
   • Warande-Wijk aan Duinerweg-Plesmanweg-Kuikensweg
   • Rotonde Zeestraat en omgeving
   •  
 1. Reinheid en Groenvoorzieningen
  1. Stormschade Poly   1. Ingekomen en uitgegane stukken

 1. Ruimtelijke ordening
  1. Herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan): zie 5
  2. Bouwplan vVuuren (Wijk aan Duinerweg): website www.wijkaanduinerweg.nl; geen nieuws
 • Bouwplan Warande hoek Plantage (vh Humanitas): geen nieuws
 1. Woonwijk “Binnenduin” : zie 5
 2.  
 3. Milieu & Gezondheid
  1. Terugkoppeling uit en vragen voor Burentafel Tata Steel (Frans resp. allen):
 4. Burentafel 6 jul23: verslag op website Tata Steel, nieuwe personen aan zijde Tata Steel
 5. Open dag Tata Steel (Tatasteelfestival) op 23sep23
  1. Net op Zee (Frans):
   1. Bezwaar tegen klantaansluiting Tata Steel: zie 5
   2. Themagroep Geluid en geluidsmetingen: 4e concept-rapport en planning besproken op 30aug23
 • Heracless-Groen Staal: reactie ingediend bij Tata Steel met kopie naar gemeente Bvw, provincie N-H, ODNZKG; 3 participatiebijeenkomsten bij Tata Steel; rapportage en reactienota reeds toegezonden
 1. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied: reactie op cNRD ingediend; op 21sep23 volgende buurttafel
 2. Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ) aanlanding 2031–2040: reactie ingediend; overlegd met projectleider op 10jul23, verslag volgt nog
 3. Maatschappelijke Raad Schiphol: geen nieuws

 

 1. PR & Communicatie
 2. Afscheid vertrekkende lid/leden en samenstelling wijkgroep
 3. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
  2. Mededelingen
 • Agendapunten voor vergadering op 14nov23
 1. Vergaderrooster 2023: 14nov
 2. Vergaderrooster 2024: dinsdag in jan, mrt, mei of jun, sep en nov??????????
 1. Sluiting

 

 

SPAARagenda:

 • Gladheidsbestrijding
 • Nieuwe leden/gasten
 • PM: Vaststellen verslag van vergadering op 13sep22 en 8nov22 en 10jan23 en 14mrt23 (indien gereed)
 • Overdragen beheer website: loopt (vertraagd)
 • PM: Energietransitie-documenten: Cluster Energie Strategie NZKG 2022 en eerste monitor regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid
 • Onderhoud grijs: PM
 • Onderhoud groen: PM
 • Speeltuin Gladiolenlaan en Cnossenhof
 •  

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten