Agenda volgende vergadering


Last update : 5 januari 2018

 

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering vanaf de Publieke Tribune punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende hoeft u zich niet te melden, u kunt komen en gaan.
Soms kan het handig zijn om van te voren een onderwerp te melden, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.
info@westbeverwijk.nl

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                 Montessorischool
Datum:                 9 januari 2018
Tijd:                      19:30-21:00

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidberichten
 3. Input van Publieke Tribune en/of gastsprekers
 4. Vaststellen verslag van vorige vergadering (14 november 2017)
 5. Woonwijk “Binnenduin” :
  1. stand van zaken, laatste nieuws (indien mogelijk mededelingen vanuit gemeente, vraag loopt)
  2. Informatiebijeenkomst Verkeer Binnenduin op 15 mei 2017 & Enquête van buurtbewoners vanwege zorg om verkeersveiligheid Laan van Blois/Zonnebloemlaan/Seringenhof (zie ook punt 11): stand van zaken
  3. brief van de Montessorischool en ’t Kraaaienest naar de wethouder over een invulling van de gemengde doelen (Herke)
  4. Waterbeheersing: brief naar HHNK (Frans)
  5. Opening Annie Palmenlaan
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Creutzberglaan 115: stand van zaken (Hans).
  2. Bestemmingsplan Woongebied West: status (Frans)
  3. NZKG-Jaarcongres 23 november 2017 (Frans)
  4. nieuwbouw van de Montessorischool (Herke)
 1. Groenvoorzieningen
  1. Zie punt 11
 1. Milieu & Gezondheid
  1. Ter inzagelegging Rampbestrijdingsplan Tata Steel (Frans)
 2. Reinheid
  1. Brief wijkgroep over NIET-bladvegen en (re-)acties (Frans)
 1. Veiligheid/verkeer
  1. Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan): stand van zaken, handhaving, ervaringen, etc. (zie ook punt 5)
  2. Reconstructie/herinrichting Zonnebloemlaan, Anjelierenlaan en Rozenlaan: inhoud en werkwijze gemeente b.t. informatie-rondes/inspraak
  3. 30-km uitbreiden in gehele gebied ten westen van Warande en ten zuiden van Plantage, dus Laan van Blois, Brederodelaan, Anemonenlaan, Baljuwslaan, Hortensialaan, Ranonkellaan en Fresialaan (Joop)
 1. Welzijn / Zorg
 2. Actielijst
 3. PR & Communicatie
  1. Adressenbestand (Frans): J. Knaap als opvolger van A. van Oostveen namens politie
  2. Berichten voor website
  3. Regionale evenementenkalender 2018 van Gemeente Beverwijk
  4. Nieuwjaarsreceptie gemeente Beverwijk
  5. positie leden van de gemeenteraad in wijkgroep (toekomstgericht)
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten