Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering vanaf de Publieke Tribune punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich, vanwege organisatorische redenen en CORONA, wel te melden .
Melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl
NB: Soms kan het handig zijn om van te voren een onderwerp te melden, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.

De vergaderdata van de wijkgroep in 2022 zijn (onder voorbehoud vanwege Covid) de volgende dinsdagen om 19:30:

 • 11 januari
 • 8 maart
 • 10 mei
 • 13 september
 • 8 november

Agenda Wijkgroep Westertuinen-Warande (CONCEPT)

Plaats:                  Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum:                 9 november 2021
Tijd:                       19:30-21:00

 1. Opening, huisregels Covid-19 en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidberichten
 3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers
 4. Bijpraten wijkgroep over:
  1. woonwijk “Binnenduin”: nieuws na 14sep21 zoals opening sportkooi, aankomend overleg met projectleider, straatnamen, voorbereiden aankomend overleg-in-klein-comité.
  2. herinrichting wijk Warande: nieuws sinds 14sep21 zoals klankbordgroepen, verkeersmaatregelen, planning.
 1. Welzijn / Zorg / Veiligheid:
  1. over de wijk van en naar de politie: kennismaking en uitwisseling met G. van der Pijl (politie Kennemerland) is verplaatst naar (vermoedelijk) januari: inventariseren “welke informatie en verwachtingen het wijkplatform (daadwerkelijk) wil hebben van de wijkagent”
  2. bespreken concept-notitie “Onderwijs in de wijk”, email van 2mrt20 (Joop en Herke)
 1. Veiligheid/verkeer
  1. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois: status
  2. Oversteek Plesmanweg bij Gladiolenlaan en aanpassing Plesmanweg tussen rotonde Lunetten en Alkmaarseweg: status zoals door projectleider gemeld
  3. Knip Alkmaarseweg-noord: status
  4. Doorfietsroute:
   1. Voorlopig Ontwerp bespreken om de reactie van de wijkgroep te kunnen opstellen
   2. Gevolgen van aanpassen busroutes voor rotonde Zeestraat
  5. Warande:
   1. Asfalteren
   2. snelheid (Tiny)
 1. Reinheid en Groenvoorzieningen
  1. Plaatsen groot vuil naast container: status brief naar gemeente
 1. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken
 2. Ruimtelijke ordening
  1. Herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan): zie 4
 1. Milieu & Gezondheid
  1. Terugkoppeling uit Burentafel Tata Steel (Frans)
  2. Net op Zee (Frans):
   1. stand van zaken werk in park Westerhout
   2. klankbordgroep bouw: werk in park Westerhout en in Velsen-Noord
  3. SLA = Schone Lucht Akkoord
 2. Vaststellen verslag van vergadering op 14sep21
 3. Actielijst
 4. PR & Communicatie
  1. Concept-brief voor versterken/vergroten van de wijkgroep Westertuinen-Warande: idee-vorming, het betrekken resp. werven van de nieuwe bewoners in Binnenduin
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. Rondvraag
  2. Mededelingen
  3. Agendapunten voor vergadering op 11jan22
  4. Vergaderrooster 2022: 11jan, 8mrt, 10mei, 13sep, 8nov
 2. Sluiting

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten