Agenda volgende vergadering

Iedereen is welkom en kan aan het begin van de vergadering punten inbrengen.
Vanaf de Publieke Tribune kunt u de hele vergadering volgen, maar ook tijdens de vergadering  de zaal verlaten.
Als toehoorder of belangstellende dient u zich te melden d.m.v. een mailtje naar:  info@westbeverwijk.nl
De vergaderdata in 2022 zijn de volgende dinsdagen om 19:30:
13 september
8 november
——————————————————

 

Plaats: Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 3
Datum: 13 september 2022

Tijd: 19:30-21:00

1. Opening, huisregels Covid-19 en vaststellen agenda
2. Aanwezig/afwezigheidberichten

3. Input van Publieke Tribune (verplicht aanmelden) en/of gastsprekers

4. Bijpraten wijkgroep over:

i. Woonwijk “Binnenduin” (Frans via Rob Stapersma): stand van zaken, planning, HHNK,
waterbeheersing, e.d..

ii. Aanvragen inzien omgevingsvergunning soms problematisch

iii. Herinrichting wijk Warande: informatie van projectleider en nieuws sinds 14jun22:

1) Status, planning

2) volgende wijk

3) Werk aan electriciteitsnet in wijk Warande

4) Werk aan gas en water.

iv. Samenstelling en taakverdeling College van B&W van Beverwijk

v. Drie bezwaren van wijkgroep tegen besluiten van de gemeente Beverwijk:

1) Hoorzitting BezwarenCommissie Beverwijk over klantaansluiting Tata Steel op
transformatorstation Tennet op 24aug22

2) Bezwaar tegen verkeersbesluit herinrichting wijk Warande

3) Bezwaar tegen DO herinrichting wijk Warande

vi. Positie van de wijkgroep

5. Speeltuin Gladiolenlaan en Cnossenhof

Recente geschiedenis, ervaringen, bevindingen, tekortkomingen, verbetervoorstellen en wensen, hoe
verder, etc. door D. vdOutenaar (gast)

6. Welzijn / Zorg / Veiligheid:

i. Over de wijk van en naar de politie: kennismaking en uitwisseling met wijkagent Hartman (opvolging
van G. van der Pijl) (politie Kennemerland) is verplaatst naar later.

7. Veiligheid/verkeer

i. Ervaringen met proef verkeer rond scholen Laan van Blois:

Status brief Seringenhof en ontsluiting complex Nelis (Herke e.a.)

ii. Doorfietsroute Warande-Wijk aan Duinerweg-Plesmanweg-Kuikensweg:

Stand van zaken

iii. Rotonde Zeestraat-Warande:

Ervaringen

iv. Brief met verbetervoorstellen naar B&W n.a.v. negatieve ervaringen met vele opbrekingen Laan van
Blois en omgeving, vooruitkijkend naar renovatie van de wijk (Herke en Frans)

8. Reinheid en Groenvoorzieningen

i. Zwerfafval opruimen op 1okt22: zie emails van H. Bruin

ii. Onderhoud grijs

9. Algemeen

i. Ingekomen en uitgegane stukken

10. Ruimtelijke ordening

i. Herinrichting wijk Warande (gebied globaal ten westen van Warande tussen Plantage en Baljuwslaan):
zie 4

11. Milieu & Gezondheid

i. Terugkoppeling uit en vragen voor Burentafel Tata Steel (Frans resp. allen):

a) Interview voor rapportage Road Map Plus (Renée en Frans)

b) Tata Steel Festival op 23/24sep22

c) Terugkoppeling uit Burentafel 6jul22

d) Input voor burentafel 4okt22

ii. Net op Zee (Frans):

a) Bezwaar tegen klantaansluiting Tata Steel

b) stand van zaken werk in park Westerhout

c) klankbordgroep bouw: werk in park Westerhout en in Velsen-Noord

d) themagroep geluid en geluidsmetingen

e) Open dag 17sep22
iii. Publicatie Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (8sep22): inloopbijeenkomsten
iv. Schone Luchten: —
v. RIVM-rapport, SLA = Schone Lucht Akkoord, GGD-rapport, etc.

12.Vaststellen verslag van vergadering op 14jun22

13. Actielijst

14. PR & Communicatie

15. Mededelingen / Rondvraag

i. Rondvraag

ii. Mededelingen

iii. Agendapunten voor vergadering op 8nov22

iv. Vergaderrooster 2022: 10jan, 14mrt, 9mei of 13jun, 12sep, 14nov


16.
Sluiting

Reactiemogelijkheid is gesloten