– Verslag Wijkgroep vergadering 14 november

Last update 30 november 2017

CONCEPT

Verslag Wijkgroep Westertuinen-Warande

Plaats:                 Montessorischool
Datum:                 14 november 2017
Tijd:                      19:30-21:00

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Aanwezig/afwezigheidberichten.
  Aanwezig: Frans Backus, Jan Beentjes, Renée van Buren, Thijs Cana, Irene Haak, Hans Kramer, Anita Thijms,
  Afwezig m.k.: Herke van Beek, Lisette Bras, Karel Fiseler, Joop Haasbroek, Pieta Kalmhout, Tiny van der Kamp, Els Voogt
  Gasten: Rob Hoogland (wijkgroepbewoner), Edith van Kuler (Sociaal Team).
 3. Input van Publieke Tribune en/of gastsprekers
  Geen
 4. Vaststellen verslag van vorige vergadering (12 september 2017)
  Geen opmerkingen. Wordt vastgesteld.
 5. Woonwijk “Binnenduin” :
  a. stand van zaken
  Bouwweg (Annie Palmenlaan) is verlengd. Sloot is gegraven aan kant van H. Duin, zorgt voor goede afwatering van omgeving bouwplek rijtjes-huizen.
  b. Informatiebijeenkomst Verkeer Binnenduin op 15 mei 2017 & Enquête van buurtbewoners vanwege zorg om verkeersveiligheid Laan van Blois/Zonnebloemlaan/Seringenhof (vertegenwoordigers van groep zullen aanwezig zijn) (zie ook punt 11)
  Vanuit aantal bewoners discussie gestart: Op tijden dat scholen in/uitgaan is het druk en leent zich het kruispunt niet voor om extra verkeer van/naar Binnenduin te verwerken. Prima als ontsluiting voor fietsers, maar niet voor auto’s. Brief gestuurd en handtekeningen verzameld voor steun bij betrokken bewoners en scholen. Bedoeling is om brief richting gemeente sturen. Wijkgroep ondersteunt het initiatief. Vijverhoef haakt ook aan. Mogelijke wethouders uitnodigen voor overleg/verduidelijking.
  c. Tijdelijk informatiecentrum.
  Nog niet bemand, wacht o.a. op internet aansluiting.
  d. Beeldkwaliteitsplan Binnenduin
  Komt 16nov17 in raadscommissie. Wordt niet verplicht gesteld voor toekomstige bewoners.
  e. Brief aannemingsmaatschappij van Gelder BV aan bewoners en omwonenden: bouwweg, riool, etc.
  Staat (op ons verzoek) op de website van de wijkgroep.
  f. Informatiebijeenkomst met eigenaren: verkoop gronden achter Brederodelaan 8 t/m 28.
  Sloot wordt verlegd en grond wordt verkocht aan de bewoners. Ca. 5 meter tuin uitbreiding.
  Nog open Zeestraat en Brederodelaan 2 t/m 6. Wacht o.a. op grond verkoop Arisz.
  g.Waterbeheersing: stroomrichting bestaande sloot Bankenlaan-Montessorischool.
  Wat langs Bankenlaan stroomt gaat richting het noorden. Hoe blijft huidige sloot langs de Aardbeiencroft van water voorzien? Frans stelt deze vraag aan gemeente (actie Frans).
  h. Straatnamen
  De gemeente heeft het besluit uit 2016 toegezonden om sommige straten een andere naam te geven (wijziging t.o.v. besluit uit 2010): zie mail.
  i. Hagen langs rellen en wegen. Langs de Bankenlaan is een door de gemeente aangebrachte haag bij een woning (door bewoner?) rigoureus gesnoeid. Is dit toegestaan, wie is eigenaar, wat is de status en noodzaak van het dure beeldkwaliteitsplan destijds geweest? Frans vraagt dit na bij de gemeente (actie Frans).
 6. Algemeen
  1. Ingekomen en uitgegane stukken; ingekomen zijn:
   1. vervolgreactie wethouder Dorenbos m.b.t. groenonderhoud,
   2. Uitnodiging NZKG-Jaarcongres 23 november 2017,
   3. bladveegplan 2017,
   4.Terugkoppeling bijeenkomst Risicocommunicatie RBP Tata Steel 21 september 2017,
   5. informatiebijeenkomst over schone scheepvaart woensdag 1 november a.s..
 1. Ruimtelijke ordening
  1. Status Creutzberglaan 115, aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling; stand van zaken (Hans).
   Achter de kavel van 115 is ook sprake van verkoop van andere kavels. Op deze rusten allemaal een agrarische bestemming. Wel in de gaten houden i.v.m. huidige bestemmingsplan en verkaveling van het gebied.
  2. Ontwerp-Bestemmingsplan Woongebied West aangehouden (Frans)
   Komt in December in de raad.
  3. Brief van inwoner Beverwijk en artikel in NHD over vermeend ongelijke behandeling bouwaanvragen.
   Komt op 30nov17 in de raad.
 1. Groenvoorzieningen
  1. Zie punt 10
 1. Milieu & Gezondheid
  1. Windmolens: windparken Spuisluis en Ferrum: stand van zaken (Renée).
   Windmolens en fijnstof. Renée heeft gesproken met Peter Duin van Dorpsraad Wijk aan Zee. In de presentatie aldaar is te veel openbaar gemaakt, niet vatbaar voor herhaling. Nog weinig nieuws, we houden contact met de dorpsraad WaZ en volgen hun website.
  2. Presentatie fijnstof: idem
  3. Bijeenkomst Risicocommunicatie RBP Tata Steel 21 september 2017 (Frans)
   Verslag is toegestuurd. Naast B.C. Creutzberglaan e.o worden de wijkgroepen Westertuinen-Warande en Bomenbuurt en bewonersvereniging Vondelkwartier betrokken.
   Is gestart met brainstorm en sensingsessie over wie op welke manier geïnformeerd moeten worden. Wordt vervolgd, nog geen uitkomsten/acties.
  4. Informatiebijeenkomst Schone Scheepvaart op 1 november 2017
   Volgens Herke was het vooral informatief.
 2. Reinheid
  1. Brief wijkgroep over groenonderhoud Westertuinen en (re-)acties (Frans)
   Frans heeft reactie van wethouder doorgestuurd. Zij heeft verbeteringen/aanpassingen toegezegd. Reacties uit de wijkgroep: snoeien bij boomspiegels niet meegenomen. De wijkgroep wacht het verbeterde plan af.
  2. Bladveegplan (Frans).
   Is in de wijkgroep verspreid. Wordt echter volgens de leden niet altijd goed uitgevoerd. Frans stuurt brief naar wethouder (actie Frans).
  3. Grondstoffenplan en Beleid afvalinzameling.
   Zie mededelingen in NHD en op website van de gemeente: er gaat een proef plaatsvinden in verschillende wijken met extra kliko’s dan wel op andere manieren. De wijkgroep wacht af wat er gaat gebeuren alvorens te reageren.
 3. Veiligheid/verkeer:
  Overleg verkeerssituatie rond Montessorischool en ’t Kraaienest (Jan): stand van zaken, handhaving, ervaringen, etc.: zie punt 5.

 

 1. Welzijn / Zorg
  1. Edith van Kuler (Sociaal Team) is las gast aanwezig en meldt het volgende:
   1. Er zijn relatief weinig meldingen uit onze wijk bij het Sociaal Team. Zij proberen achter individuele deuren te komen waar hun inzet nodig is, zij willen preventief bezig zijn om echte problemen vóór te zijn. Daarvoor hebben ze wel ogen en oren nodig. Eenieder kan cases aanmelden (email-adres en meldnummer staan o.a. op onze website). Er is werk genoeg maar het Team kan het aan. Belangrijkste problemen zijn eenzaamheid (alleen hoeft nog niet eenzaam te zijn) en schulden.13. Actielijst
 1. PR & Communicatie
  1. Adressenbestand (Frans): is toegestuurd aan de leden.
  2. Berichten voor website: de vergadering verzoekt de webmaster een publicatiedatum te plaatsen bij de berichten op de website (actie webmaster).
  3. Regionale evenementenkalender 2018 van Gemeente Beverwijk: Jan Beentjes zal Tiny vdKamp melden dat een straatmarkt aangemeld kan worden (actie Jan Beentjes).
 1. Mededelingen / Rondvraag
  1. De Vijverhoef krijgt dit jaar weer een kerstboompakket van de gemeente. Onbekend is of de Anemonenlaan het ook weer krijgt.
 2. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *