Laatste nieuws TRAFO, kabels e.d.

9 juli 2021
De wijkgroep heeft een zienswijze ingediend n.a.v. het nieuwe  ontwerpbesluit (aanvraag en ontwerp omgevingsvergunning) voor de bouw van het transformatorstation aan de Zeestraat.
Met name op de ter inzage liggende documenten ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van het project Hollandse Kust (west Beta) zoals ter inzage gelegd op 28 mei 2021.
Wij maken ons zorgen over de mogelijke geluidsoverlast van het Transformator station voor heel West Beverwijk.
Desgewenst sturen wij u de zienswijze toe, info@westbeverwijk.nl

8 april 2021
Omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een 220/380 kV transformatorstation, ontvangen 30-03-2021

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk
Publicatiedatum: 08-04-2021
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

2021WB0070, Zeestraat nabij Binnenduinrandweg, uitbreiding van een 220/380 kV transformatorstation, ontvangen 30-03-2021

 

2 december 2020

Vergunning voor extra geluidbeperkende maatregelen

Het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) wordt gebouwd in een omgeving die al veel hinder ondervindt.
Daarom heeft TenneT al eerder extra maatregelen toegezegd om het toekomstige geluid van het transformatorstation nog verder te verlagen.
Hiervoor moest de omgevingsvergunning worden aangepast.
Deze is in januari 2020 verleend, maar aangezien er beroep tegen de vergunning was aangetekend was deze nog niet onherroepelijk.
Nu het beroep is ingetrokken kan TenneT aan de slag met de voorbereiding van de extra maatregelen.
“Met deze extra geluidbeperkende maatregelen hopen we de zorgen bij bewoners voor geluidsoverlast zoveel mogelijk weg te nemen”, aldus Dick Lagerweij, projectdirecteur Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).

Transformator met vier wanden op het transformatorstation Vijfhuizen. Fotograaf: Chris Pennarts

De extra maatregelen omvatten het ‘inpakken’ van de vier transformatoren door een extra vierde wand en een dak toe te voegen in combinatie met geluidreducerende bekleding op de wanden. De vier compensatiespoelen krijgen een vierde wand en geluidreducerende bekleding. Verder worden de vier 220 kV-harmonische filters vervangen door twee 33 kV-harmonische filters. Deze komen op een andere plek, verder af van de woningen.

Transformatorstation Vijfhuizen in aanbouw. Fotograaf: Chris Pennarts

Zorgen bewoners
Het belangrijkste onderwerp in de discussie over het geluid van het transformatorstation is de mogelijke overlast als gevolg van laag frequent geluid (LFG). Dick Lagerweij: “De oorspronkelijke vergunningsaanvraag zonder geluidbeperkende maatregelen is getoetst door diverse gespecialiseerde bureaus en geluidsexperts. Hun conclusie luidde dat we voldoen aan alle wettelijke geluidsnormen. Maar omdat we de zorgen van de bewoners serieus nemen, hebben we vorig jaar besloten deze extra geluidbeperkende maatregelen te nemen. Daarmee wordt ook laagfrequent geluid verder gereduceerd.”

Geen dak in ontwerp
De bewoners van Wijk aan Zee zouden naast de vier wanden ook graag een dak boven de compensatiespoelen willen, maar dat zit niet het vergunde ontwerp volgens Lagerweij. “Dan zouden de complete constructie en de installatie moeten worden gewijzigd. De installatie is luchtgekoeld en dat kan simpelweg niet met een dak erop. Een dak op de compensatiespoelen zou op de dichtstbijzijnde woningen in Beverwijk en Wijk van Zee maximaal 3 duizendste d(B) verschil hebben, dat is naar onze mening niet waarneembaar.”

Een compensatiespoel met drie wanden op transformatorstation Borssele. Fotograaf: Chris Pennarts

Metingen
“Wel zullen we metingen blijven doen om te toetsen of alle berekende cijfers kloppen als het transformatorstation in gebruik is genomen”, zo vervolgt Lagerweij. “Als voldaan wordt aan de vergunningseisen en bewoners ondervinden toch overlast, dan geven deze metingen inzicht in de toename van het geluid dat daadwerkelijk aan het transformatorstation is toe te schrijven. Zoals minister Wiebes van EZK recentelijk al schreef in zijn toelichtende brief over het voorkeurstracé: Op basis hiervan kan TenneT beslissen of zij nog meer maatregelen wil nemen en zo ja, in overleg met de bewoners bekijken welke extra maatregelen mogelijk zijn om de hinder gericht aan te pakken.”

Lokale belangen
Wat de discussie volgens de projectdirecteur moeilijk maakt, is dat TenneT en de bewoners een ander vertrekpunt hebben. “TenneT moet een project realiseren dat een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzamingsopgave van Nederland. Uiteraard doen we dat binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Maar bij alle grote projecten van nationaal belang worden lokale belangen geraakt, zo ook hier. Dat neemt niet weg dat we de zorgen van de bewoners serieus nemen. Daarom blijven we kijken waar verbetering mogelijk is. Met de extra maatregelen voor het transformatorstation willen we dat duidelijk laten zien.”

Themagroep geluid
Om de zorgen van bewoners over mogelijke geluidshinder te bespreken is in 2019 de ‘Themagroep geluid’ in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Wijk aan Zee en Beverwijk West, TenneT en het ministerie van EZK. Bewoners kunnen zich individueel of via bestaande bewonersgroepen aanmelden om hierover mee te praten. In de themagroep is afgesproken dat er metingen uitgevoerd worden om objectief vast te stellen of er na ingebruikname van het transformatorstation bij de woningen sprake is van een toename van het totale geluidsniveau en specifiek laagfrequent geluid. Daarom wordt nu met zogenoemde nulmetingen het huidige geluid vastgesteld.

Nulmeting
Dick Lagerweij: “Meten is weten en daarom voeren we in overleg geluidsmetingen uit bij een woning aan de Zeestraat in Wijk aan Zee en een woning aan de Creutzberglaan in Beverwijk-West. Op basis van deze eerste meetsessie gaan we samen bekijken of de metingen voldoende informatie geven en of bijstelling van de meetopstellingen noodzakelijk is. Zo komen we samen met de omgeving tot een goede nulmeting. Vervolgens gaan we meten als het transformatorstation in bedrijf is. Op deze manier kunnen we tot conclusies komen waar iedereen achter kan staan.”

 

15 oktober 2020
Informatie werkzaamheden op Landgoed Westerhout.

Vooroorbereidende werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden op Landgoed Westerhout waarmee we eind oktober / begin november starten zijn onder andere het inrichten van het werkterrein, het omleggen van wandelpaden en het plaatsen van tijdelijke bruggen. Op die manier zorgen we ervoor dat u tijdens onze werkzaamheden wandelingen kunt blijven maken. Daarnaast zullen we een in- en uitrit aanleggen naar de Zeestraat. Dit ter hoogte van de Creutzberglaan.

Ondergronds
De kabels komen volledig ondergronds te liggen. Via horizontale gestuurde boringen worden de kabels tot op een diepte van 40 meter aangelegd. Daar waar de kabels aan elkaar gekoppeld moeten worden, komen er werkterreinen voor de in- en uittrede van de boringen. Landgoed Westerhout is een van de werkterreinen waar de kabels aan elkaar gekoppeld worden. Eén ondergrondse boring is maximaal 1.100 – 1.200 meter lang.

28 / 2 / 2020
Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte over de ontwikkelingen en voortgang van Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Ga voor meer informatie naar onze website: www.netopzee.eu/hollandsekustnoord

Geluid van het transformatorstation

Er zijn regelmatig vragen van bewoners over mogelijke geluidshinder door de komst van het transformatorstation van TenneT. Om deze vragen te kunnen bespreken zijn we de ‘Themagroep geluid’ gestart. In de themagroep zitten vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Wijk aan Zee en Beverwijk West, TenneT en EZK. Het doel van de themagroep is de zorgen van bewoners over mogelijke geluidshinder te bespreken en waar mogelijk deze zorgen weg te nemen.

> Lees verder

 

Ontwerpbesluiten geluidsmaatregelen liggen ter inzage

De projecten Net op zee Hollandse Kust noord en west Alpha sluiten straks samen 1.400 MW windenergie aan. De laatste ontwikkelingen in de realisatie van dit project hebben ertoe geleid dat voor een aantal reeds verleende vergunningen een wijziging of aanpassing nodig is (fase 2).

> Lees verder

Zitting Raad van State

Op woensdag 5 februari vond de zitting plaats over het rijksinpassingsplan ‘Net op zee Hollandse Kust noord’ en Hollandse Kust west Alpha’. Dit plan is door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld. Het rijksinpassingsplan maakt de aansluiting mogelijk van het windpark Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) op het landelijk hoogspanningsnet.

> Lees verder

 

Invulling boscompensatie krijgt vorm

Op de geplande plek van het transformatorstation voor het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is ruim 9 hectare bos gekapt. Vóór de werkzaamheden gaan starten moeten op één van de werkterreinen (op terrein van Tata Steel) ook een aantal bomen verwijderd worden. In totaal moet het project 9,5 hectare aan bos op een andere plek terug planten. De boscompensatie is wettelijk verplicht.

> Lees verder

Ander nieuws uit de regio

Veel interesse voor inloopbijeenkomst Integrale effectenanalyse in Wijk aan Zee

Ruim negentig inwoners kwamen op 13 februari af op de inloopbijeenkomst in Café De Zon in Wijk aan Zee. Samen met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaven medewerkers van TenneT uitleg over effecten van de verschillende tracéalternatieven voor de kabelaansluiting van windpark Hollandse Kust (west Beta). In de Integrale effectenanalyse is voor elk alternatief te lezen wat de effecten zijn voor milieu, de omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid.

>  Lees verder

Reactiemogelijkheid is gesloten