Extra ondergrondse kabels

Net op zee – Hollandse Kust (west Beta)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee naar een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk. De verbinding is bestemd voor het aansluiten van 700 MW aan windenergie en bestaat uit:

  • een platform op zee in het windenergiegebied Hollandse Kust (west Beta);
  • op zee wordt een 66 kV kabel aangelegd tussen platform Alpha en platform Beta (verbinding tussen de windenergiegebieden Hollandse Kust (west Alpha en Beta)
  • elektriciteitskabels vanaf het platform door de zeebodem en ondergronds naar een nieuw te bouwen transformatorstation op land;
  • uitbreiding van het transformatorstation (dat gebouwd wordt voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)), nabij het bestaande hoogspanningsstation te Beverwijk.

Stand van zaken

Van 7 juni tot en met 18 juli 2019 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage voor de milieueffectrapportage voor het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta). In diverse lokale media en in de Staatscourant van 6 juni 2019 is kennisgeving van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien?

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u van vrijdag 7 juni tot en met donderdag 18 juli 2019 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
  • Gemeente Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
  • Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is ook te downloaden via onderstaande link:

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee Hollandse Kust (west Beta) (pdf, 6 MB).

Informatieavonden

Op donderdag 20 en dinsdag 25 juni 2019 worden inloopavonden georganiseerd. U bent van harte welkom om op (één van) deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De avonden vinden plaats op:

  • Donderdag 20 juni, Dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijk aan Zee
  • Dinsdag 25 juni, Kennemer Theater, Kerkplein 1, 1941 HD Beverwijk

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Van 7 juni tot en met 18 juli 2019 kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijzen indienen.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79. Wij bieden u een passende oplossing voor het indienen van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze schriftelijk sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op Zee Hollandse Kust (west Beta)
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?
Dat kan tijdens de informatieavonden of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Net op zee Hollandse Kust (west Beta). Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over het op te stellen inpassingsplan. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Na de publicatie van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt er een Integrale Effecten Analyse opgesteld. Dit is een document waarin de effecten van de verschillende kabelroutes, de locatie van het platform op zee en de uitbreiding van het transformatorstation ten aanzien van milieu, omgevingsaspecten, technische haalbaarheid, kosten en toekomstvastheid worden beschreven. Een ieder kan een reactie geven op de Integrale Effecten Analyse. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft de gebundelde reacties mee aan de minister ter overweging.

De bestuurders van de betrokken overheden stellen gezamenlijk een advies op voor de minister ten behoeve van vaststelling van het voorkeursalternatief. Hiervoor gebruiken zij de Integrale Effecten Analyse. In het regioadvies geven zij aan welk voorkeursalternatief hun voorkeur heeft. Na de keuze van de minister voor een VKA wordt deze kabelroute in meer detail onderzocht en uitgewerkt. Het ministerie van Economische Zaken stelt een ontwerp-inpassingsplan (soort bestemmingsplan op rijksniveau) op en coördineert de vergunningaanvragen. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Voorgeschiedenis

Van 22 februari tot en met 4 april 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Het ter inzage leggen van het voornemen en voorstel voor participatie is een nieuwe stap, waarbij vooruit wordt gelopen op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2021 in werking. Deze ter inzagelegging is geen formele stap in de procedure. Er wordt daarom ook niet gesproken over zienswijzen, maar over reacties. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie van de omgeving in het project belangrijk, omdat de eindresultaten hier doorgaans voor iedereen beter van worden. Doel van het ophalen van deze reacties is om de belangen van omgevingspartijen vanaf het begin een plek in het project en in de afwegingen te geven. In totaal zijn er 25 reacties binnengekomen. Tijdens de terinzagelegging zijn er twee keer werksessies georganiseerd met belanghebbenden bij het onshore (op land) en offshore (op zee) gedeelte van het project: op 14 en 28 maart. Bij deze werksessies hebben stakeholders input gegeven op de te onderzoeken alternatieven en de te doorlopen procedure. Er is veel informatie opgehaald uit deze werksessies en de ingediende reacties op het voornemen en participatieplan. De meeste input betreft informatie over wat er speelt in het plangebied en wat belangrijke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld ontwikkelingen, natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, bereikbaarheid etc.) en de manier waarop de omgeving tot nu toe bij dit project en het lopende project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is betrokken. Verder zijn er veel reacties gekomen die aandacht vragen voor geluid en gezondheid, de locatie van het transformatorstation en de noodzaak tot aansluiten op hoogspanningsstation Beverwijk. Deze informatie is gebruikt om de route-alternatieven voor de kabel te ontwikkelen en om het beoordelingskader vast te stellen (wat gaan we onderzoeken) in de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). De concept Notitie reikwijdte en detailniveau ligt vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2019 ter inzage. Daarop kunnen formele zienswijzen worden ingediend.

Ook zijn deze reacties gebruikt om het participatieplan aan te passen voor de volgende fase, tot aan de keuze voor een voorkeursalternatief. Het aangepaste participatieplan is te downloaden via onderstaande link:

https://www.netopzee.eu/hollandsekustwestbeta/overige-pagina-s/publicaties

De binnengekomen reacties op het voornemen en het voorstel voor participatie zijn gebundeld in een reactiebundel. In de Reactienota Voornemen en Participatie vindt u onze antwoorden op de hoofdpunten uit de ingediende reacties en wordt aangegeven of en hoe dit terugkomt in de Notitie reikwijdte en detailniveau. De reactiebundel en Reactienota Voornemen en Participatie zijn te downloaden via onderstaande links:

De verslagen van de werksessies zijn te downloaden via onderstaande link:

Het voornemen en particiaptieplan is nog te downloaden via onderstaande link:

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Hollandse Kust (west Beta) gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee Hollandse Kust kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reactiemogelijkheid is gesloten