Ontwerpbestemmingsplan Woongebied West

9-07-2017
Bestemmingsplan Woongebied West gecanceld

De gemeenteraad had grote bezwaren tegen het opheffen van een flink aantal winkelbestemmingen her en der door de gemeente heen.
Gevolg de beslissing over het ontwerpbestemmingsplan (8 juni 2017)  is verschoven en zal waarschijnlijk vernieuwd later aan de gemeenteraad gepresenteerd worden.

 

LET OP:

Laatste kans om in de Raadscommissie van 8 juni 2017 uw bezwaren tegen bepaalde voorschriften of het weerwoord op de zienswijzen in het nieuwe Bestemmingsplan Woongebied West naar voren te brengen.
De Gemeenteraad gaat het plan vaststellen als er geen bezwaren zijn.
Zie: https://www.beverwijk.nl/bestuur/vergaderingen_41570/item/vergadering-raadscommissie_916.html

 

Voor de woonwijken globaal gelegen ten westen van de Alkmaarseweg in Beverwijk is het nieuwe Ontwerpbestemmingsplan Woongebied West  voorbereid.
Dit bestemmingsplan zal o.a. de plannen Westertuinen (2006), Warande (2010), Kuenenplein-Plantage 2012, Bomenbuurt-Vondelkwartier-Akerendam (2013) en Beijerlust (2014) vervangen en een deel van de beheersverordening Wijkertoren-Overbos (2015).
Genoemde plangebieden worden samengevoegd ter voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Woongebied West heeft als plan een overwegend consoliderend karakter maar bevat ook locaties met ruimtelijke ontwikkelingen (met name in de wijk Plantage).
In het ontwerpbestemmingsplan zijn de adviezen van betrokken instanties en de inspraakreacties voor zover noodzakelijk verwerkt. Daarnaast zijn diverse ambtelijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het voorontwerp, waarvan de belangrijkste zijn:

  1. Plantage fase 2c (Eikenstraat), een appartementencomplex met 30 woningen, is rechtstreeks bestemd;
  2. Plantage fase 4 en 5 zijn (in navolging van fase 3) ook rechtstreeks bestemd;
  3. Voor de locatie Grote Houtweg 180 is een wijzigingszone opgenomen ten behoeve van de realisatie van maximaal 42 woningen;
  4. Een bouwinitiatief aan de Wijk aan Duinerweg 171-173 voor de realisatie van 22 appartementen is rechtstreeks bestemd. 22 Appartementen komen op de plaats van de huidige sportschool en de woning. De appartementen zullen 80, 90 en 100 m² groot worden.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit de Verbeelding (4 kaarten en 1 legenda), de Regels (incl. 3 bijlagen) en de Toelichting (incl. 16 bijlagen), ligt ter visie van donderdag 23 februari 2017 t/m woensdag 5 april 2017.

Voor zover u eerder een vooroverleg / inspraakreactie hebt gegeven kunt u in Bijlage 2 van de Toelichting (Overzicht vooroverleg- en inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Woongebied West) nagaan of en wat voor gevolg daar aan is gegeven.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zienswijzen omtrent het ontwerp naar voren brengen, uitsluitend gericht aan de gemeenteraad.
Nb. zienswijzen kunnen niet langs elektronische weg worden ingestuurd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactiemogelijkheid is gesloten